Navigácia

Školský poriadok

Školský poriadok 2018/19

       

  Potreba zabezpečiť každému dieťaťu osobitnú starostlivosť je zakotvená v Ženevskej deklarácii práv dieťaťa a v Dohovore o právach dieťaťa, ktoré prijala OSN 20.11.1959. Tento Vnútorný poriadok školy ( ďalej len VPŠ ) určuje základné pravidlá, ktoré by mali usmerňovať vzájomnú existenciu a spoluprácu žiakov, ich  zákonných zástupcov, pedagógov a ostatných pracovníkov školy v záujme vyššej kvality výchovy a vzdelávania.

A.VPŠ pre žiakov ZŠ             

1.Práva žiakov

Dieťa alebo žiak má právo na:

a) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.

b) zrozumiteľné vysvetlenie nových poznatkov, pomýliť sa, zabudnúť, učiteľ mu umožní nápravu omylu, chyby,

c) hodnotenie úmerné jeho vedomostiam, v prípade pochybností o správnosti svojho hodnotenia má právo poradiť sa so svojim triednym učiteľom, má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený,

d) možnosť vysloviť svoj názor a byť vypočutý, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychické násiliu, na  slušné a ohľaduplné správanie od spolužiakov aj dospelých,

e) na bezpečné a hygienicky vyhovujúce školské prostredie a organizáciu výchovy a vzdelávania v súlade so zásadami psychohygieny.

f)bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety,

g)úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

h)poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

i)úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému násiliu,

j)na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov, na slobodnú voľbu krúžkovej a ostatnej záujmovej činnosti v súlade so svojimi záujmami a záľubami,

k)na informácie týkajúce sa jeho výsledkov vo výchove a vzdelávaní,

l)na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom,

m)Každý žiak má právo:

    - upozorniť zamestnanca školy na domnelé krivdy, ubližovanie,
    - požiadať o bližšie vysvetlenie vznesených obvinení,
    - upozorniť na zdravotné a iné objektívne prekážky pri plnení školských povinností,
    - požiadať o opätovný výklad učiva.
 

2.    Povinnosti žiakov

2.1. Príchod žiakov do školy

a)Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na vyučovanie žiaci prichádzajú spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 5 min. pred začiatkom vyučovania (činnosti), vyčkajú príchod vyučujúceho v šatni. Ten žiakov  odvedie do príslušnej učebne.

b)            Vyučovanie sa začína o 7.30 hod.

c)            Do školskej budovy vchádzajú žiaci hlavným vchodom.

d)            Žiak musí prísť do školy vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený. Za výstrednosť sa považuje maľovanie tváre a nechtov, farbenie vlasov, nosenie nevhodných účesov, odevov a symbolov, ktorými sa prihlasuje k niektorej extrémistickej skupine, tetovanie, piercing. Na hodiny telesnej výchovy nosí podľa pokynov vyučujúceho čistý telocvičný úbor. V prípade nerešpektovania týchto pokynov má vyučujúci právo prijať výchovné opatrenia.      

e)Žiak sa v škole prezuje do prezúvok, ktoré používa len v budove školy a má ich uložené v školskej šatni na pridelenom mieste vo vrecúšku. Pri odchode ich odkladá opäť do vlastného vrecúška.

f)V priestoroch šatne sa žiaci nesmú naháňať, cudzie veci neprekladajú a neschovávajú, svoje veci majú na určenom mieste.

2.2.         Správanie sa žiakov na vyučovaní

a)Žiak sa musí v škole správať slušne, dbá na pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov, správa sa tak, aby svojím konaním neobmedzoval práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, dodržiava spoločenské normy správania a spolunažívania.

b)Žiak je povinný sa podľa svojich schopností  svedomito pripravovať na vyučovanie.

c)Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské činnosti včas, riadne pripravený, so všetkými domácimi úlohami a  učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie.  Na vyučovacie hodiny si  žiak pripraví pomôcky cez prestávku.

d)Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod.

e)Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré môže meniť len so súhlasom triedneho učiteľa.

f)Na začiatku vyučovacej hodiny (príchod vyučujúceho) žiak zaujme svoje miesto v triede, bez dovolenia vyučujúceho neopúšťa miesto ani triedu, prípadne školský dvor.

g)Žiaci na hodinu telesnej výchovy čakajú vyučujúceho v triede. Učiteľ telesnej výchovy zodpovedá za bezpečný presun žiakov na vyučovanie.

h)Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede žiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu, nenašepkáva, neodpisuje pri písomných prácach, pracuje podľa pokynov vyučujúceho.

i)Žiak musí chrániť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli zapožičané.

j)Žiaci  nesmú bez dovolenia používať veci svojich spolužiakov, krádež školského majetku alebo cudzej veci sa považuje za závažné porušenie VPŠ.

k)Žiak udržiava v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chráni majetok školy pred poškodením. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca, poprípade škodu na zariadení opraviť. Ak sa pri poškodení majetku školy nezistí vinník, škodu hradí kolektív triedy.

l)Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, IKT technikou, el. prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.

m)Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Drahé predmety a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

n)Žiaci majú prísne zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, alkohol, omamné látky, drogy a iné veci, ktoré bezprostredne ohrozujú ich zdravý vývoj , zdravie a život ich spolužiakov. Triedny učiteľ je povinný monitorovať situáciu v tejto oblasti vo svojej triede, v prípade pochybností vzniknutú situáciu okamžite rieši so zákonným zástupcom žiaka. Aj pri najmenšom podozrení na užitie, resp. prechovávanie drog a omamných látok u žiaka, informuje o tejto skutočnosti koordinátora pre túto oblasť. Pri akútnom podozrení na prechovávanie drog a omamných látok v aktovke, má právo prezrieť jej obsah. Je potrebné informovať zákonného zástupcu, predvolať ho.

o)Žiak musí chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov, nesmie vykonávať činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie zdraviu škodlivých látok. Žiakom ZŠ je zakázané piť alkoholické nápoje, fajčiť a používať zdraviu škodlivé látky aj v čase mimo vyučovania, vo voľných dňoch a aj mimo priestorov školy.

p)Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže len v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, alebo iného zamestnanca školy. Ak žiak aj po opakovanom ústnom upozornení poruší tento príkaz, vyučujúci má právo mobilný telefón odobrať a vrátiť ho až zákonnému zástupcovi.

q)V priestoroch školy sa žiaci pohybujú pomaly, je zakázané svojvoľne behať,  šmýkať sa, zdržiavať sa pri zábradlí na schodišti, podliezať ho alebo nakláňať sa cez zábradlie, otvárať okná a vykláňať sa z nich.

r)V školskom klube detí sa správajú žiaci podľa pokynov vychovávateľky. Bez dovolenia alebo ospravedlnenia sa zo ŠKD nevzďaľujú a neodchádzajú. Neprítomnosť žiaka v ŠKD musí byť vychovávateľke oznámená rodičom alebo jeho zákonným zástupcom písomne.

s)Žiaci, ktorí sa nestravujú v šk. jedálni a chodia  do ŠKD, idú sa na vlastnú zodpovednosť ( po dohovore s rodičmi) najesť domov a do ŠKD sú povinní sa vrátiť do 13,00 hod. Ak sa žiak do 13,00 hod. nevráti, jeho neprítomnosť sa pokladá za ospravedlnenú a vychovávateľka nenesie za neho zodpovednosť.

t)Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni si po skončení vyučovania odložia veci v šatni a pod vedením pedagóga sa presunú do školskej jedálne. Disciplinovane čakajú na vydanie stravy. Dodržiavajú zásady kultúry stolovania, riadia sa pokynmi dozor konajúceho pedagóga. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tam stravujú.

u)Pri účasti na plaveckom výcviku, školskom výlete, exkurzii sa žiak musí správať v súlade s organizáciou podujatia. V prípade závažných disciplinárnych porušení dohodnutých v organizácii podujatia, s ktorými bol žiak vopred oboznámený, vedúci podujatia navrhne triednemu učiteľovi udelenie výchovného opatrenia. Pri závažných výchovných problémoch môže vedúci podujatia dať návrh na vylúčenie žiaka z organizovaného podujatia.

v)Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, kradnúť, vydierať a ubližovať si navzájom fyzicky aj psychicky, používať hrubé a neslušné výrazy. Vzájomné nezhody a nedorozumenia musia riešiť komunikáciou, resp. za pomoci pedagógov školy. Žiak musí rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

w)Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša proces výchovy a vzdelávania do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy ho môže okamžite vylúčiť z procesu výchovy a vzdelávania umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy v tomto prípade bezodkladne zavolá: a) zákonného zástupcu,  b) zdravotnú pomoc, c) Policajný zbor (§ 58 ods. 3 Zákona č. 245/2008 Z.z. ).

x)            Pri práci v záujmových útvaroch platia rovnaké pokyny ako pri vyučovaní.

2.3. Správanie sa žiakov cez prestávky a počas premiestňovania sa do odborných učební a iných priestorov školy

a)Cez malé prestávky sa žiaci zdržiavajú v triede, kde môžu desiatovať, pripravujú sa na vyučovaciu hodinu, poprípade idú na WC.

b)Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka. Počas veľkej prestávky sa žiaci pohybujú v priestoroch školy alebo v jej areáli podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa. Žiaci nesmú vstupovať na cestnú komunikáciu, bez dovolenia opustiť areál školy a pri odchode na školský dvor sa musia prezuť.

c) Žiaci sa na hodinu telesnej výchovy pripravujú na začiatku vyučovacej hodiny poprípade cez malú prestávku v triede ak to určí vyučujúci. Presun žiakov z triedy na hodinu Tv, prípadne do ostatných učební sa vykoná výlučne len s vyučujúcim .

2.4. Odchod žiakov zo školy

a)Po skončení poslednej vyučovacej hodiny, podľa rozvrhu si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.

b)Zoradia sa v triede a na pokyn učiteľa a pod jeho vedením  odídu do šatne. V šatni sa žiaci prezujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Správajú sa disciplinovane .

c)Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov, do ŠKD alebo na záujmový útvar. Zdržiavať sa v škole bez pedagogického dozoru nie je dovolené.

 

2.5. Dochádzka žiakov do školy

a)Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní povinných aj nepovinných predmetov, dochádzka do školského klubu detí  a na záujmové krúžky je pre prihlásených žiakov povinná.

b)Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre

- chorobu žiaka,

- lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,

- náhle prerušenie premávky prostriedkov hromadnej dopravy,

- mimoriadne udalosti v rodine žiaka,

- účasť žiaka na súťažiach, štátnej reprezentácii,

- iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

c) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre príčinu, ktorá mu je vopred známa, jeho zákonný zástupca je  povinný písomne požiadať o uvoľnenie z vyučovania alebo oznámiť škole bez zbytočného odkladu  príčinu jeho neprítomnosti a to osobne alebo telefonicky.

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania z vopred známeho dôvodu je nasledovné:

- na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci,

- na viac hodín alebo jeden  až dva vyučovacie dni triedny učiteľ,

- na viac ako dva dni vydáva súhlas riaditeľ školy.

d) Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie, alebo úradný dokument potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca žiaka do troch dní od nástupu žiaka do školy.

f) Za neospravedlnené hodiny alebo opakované neodôvodnené neskoré príchody môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka zo správania alebo škola môže oznámiť rodičov na priestupkové konanie pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky v zmysle zákonov (pri neospravedlnenej neúčasti žiaka na vyučovaní trvajúcej viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy obci a okresnému úradu, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, pretože sa to považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky).

Za 1 - 2 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa, za 3 –6 neospravedlnených hodín  podáva riaditeľovi školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy. Za 7 – 20 neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 / uspokojivé / zo správania. Návrh na stupeň 3 / menej uspokojivé / predkladá za 21 – 40 neospravedlnených hodín. Nad 40 neospravedlnených hodín navrhuje žiakovi stupeň 4 / neuspokojivé / zo správania.

2.6. Správanie sa žiakov mimo školy

a)Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin, nesmie porušovať zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

b)Vo večerných  hodinách sa žiak nesmie zdržiavať bez dozoru dospelých na ulici, na verejných priestranstvách, zúčastňovať sa na verejných spoločenských, kultúrnych  a športových podujatiach / len v sprievode dospelého /.
Večerné hodiny sa pre žiakov 1. až 4.ročníka začínajú:
v zimnom období / od 1.11. do 31. 3. /    -  od 19,00 hod.
v letnom období / od 1. 4. do 31.10. /      -  od 20,00 hod.

c)Žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, aby svojím  nerozvážnym konaním   nezapríčinili úraz alebo neohrozili iné osoby.

d)Žiak nesmie požívať a šíriť legálne a nelegálne drogy.

e)Závažné priestupky, ktorých sa  žiak dopustí aj mimo školy, ovplyvňujú klasifikáciu jeho správania.
 

2.7. Odmeny a výchovné opatrenia

a)Žiaci, ktorí sa správajú v škole i mimo školy príkladne, ktorí si vzorne a svedomite plnia povinnosti, pomáhajú iným, prípadne vykonajú statočný čin, môžu dostať pochvaly a odmeny.

b) Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku, môžu byť pokarhaní podľa platných smerníc. Triedni učitelia upozornia na ich priestupky rodičov buď osobne, zápismi v žiackej knižke, písomne alebo predvolaním do školy.

c)Druhy pochvál a napomenutí:

I.       Pochvala triednym učiteľom:

 • za výborný prospech
 • za vzornú dochádzku
 • za úspešnú reprezentáciu školy
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
 • za zberovú činnosť

II.        Pochvala riaditeľom školy: 

 • za výborný prospech
 • za úspešnú reprezentáciu školy
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin.
 • verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

III.      Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom: 

 • za jednorazové porušenie vnútorného poriadku
 • za 3 zápisy v klasifikačnom zázname /1 zápis = 3 záznamy do ŽK/
 • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom
 • za menej ako 3 neospravedlnené hodiny

IV.      Pokarhanie riaditeľom školy: 

 • za 3 - 6  neospravedlnených hodín
 • za 6 zápisov v klasifikačnom zázname
 • za viacnásobné menej závažné porušenie VPŠ 
 • za hrubé porušenie VPŠ
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenie

V.        Znížená známka zo správania druhého stupňa (uspokojivé): 

 • správanie žiaka v škole i mimo školy je opakovane v rozpore s pravidlami

správania a ustanoveniami vnútorného poriadku školy

 • za 7 - 20 neospravedlnených hodín 
 • za znemožňovanie vyučovacieho procesu
 • po riaditeľskom pokarhaní žiak opakuje porušenie VPŠ

VI.      Znížená známka zo správania tretieho stupňa (menej uspokojivé):

 • za hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy
 • za krádež
 • za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie žiakov a učiteľov
 • za fajčenie, používanie drog, alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v škole a na školských akciách
 • za 20 - 40 neospravedlnených hodín  

VII.      Znížená známka zo správania štvrtého stupňa (neuspokojivé): 

 • žiak sústavne porušuje pravidlá a ustanovenia vnútorného poriadku
 • školy, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov
 • za viac ako 40 neospravedlnených hodín  
 • za úmyselné ublíženie na zdraví
 • za šikanovanie a vydieranie
 • za vandalizmus
 • za prejavy rasovej neznášanlivosti
 • za ohrozovanie mravnej výchovy, sexuálne obťažovanie .

 

2.8. Organizácia výletov, exkurzií, výcvikov

 1. Škola môže výlety, exkurzie, výcviky organizovať len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
 2. Pred uskutočnením akcie zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ostatných zúčastnených.
 3. Pre žiakov, ktorí sa akcie nezúčastnia, zabezpečí sa náhradné vyučovanie.
 4. Žiaci môžu v školskom roku absolvovať 1 jednodňový výlet, najviac 3 exkurzie trvajúce viac ako 4 hodiny.
 5. Plavecký výcvik absolvujú žiaci 3.a 4.ročníka v rozsahu 20 hodín. Organizáciu zabezpečuje riaditeľ školy v súlade s platnými predpismi.

B. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov        

1. Práva zákonných zástupcov

Zákonný zástupca má právo

a)vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona,

b)žiadať, aby v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s platnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

c)oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

d)byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e)na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní,

f)zúčastňovať sa na vzdelávacom procese po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

g)vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvo orgánov školskej samosprávy,

h)byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

2.    Povinnosti zákonného zástupcu

 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný

 1.  vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 2.  dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 3.  dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
 4.  informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 6.  prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa platného školského zákona,
 7. ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0908246133
  0911035246

Fotogaléria