Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program pre 1. až 4.ročník

   

Školský vzdelávací program

Základnej školy s materskou školou v Podbieli

pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

2018/2019

 

 

 

Názov: Školský vzdelávací program pre 1.stupeň ZŠ

Motto:„ Každý môže byť úspešný na  ceste k poznávaniu „

 1.  

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania:    ISCED 1                             

Dĺžka štúdia:            štyri roky

Vyučovací jazyk:      slovenský

Študijná forma:        denná

Druh školy:              štátna  

Predkladateľ:           Základná škola s materskou školou v Podbieli

Názov školy:            Základná škola s materskou školou

 Adresa:                   Podbiel 246, 02742

 IČO:                          42349036

Riaditeľ školy:          Mgr.Blanka Kontrová

Ďalšie kontakty:       tel.: 043/5381048

                                email: zs@zspodbiel.edu.sk, skolapodbiel@gmail.com

                                www:  skolapodbiel.edupage.org

Zriaďovateľ:             Obec Podbiel

Názov:                     Obec Podbiel

Adresa:                    Podbiel 210, 02742    

Kontakty:                 tel.: 043/5381031,  podbiel@orava.sk,   

                                                        www.podbiel.sk        

 

                                                            

Platnosť dokumentu od: 01.09.2016                      

 

Školský vzd.program bude upravovaný a dopĺňaný podľa potrieb školy.

 

Dátum prejednania v PR školy:                             26.08.2016

 

Dátum prejednania v Rade školy:                         30.08.2016

 

Vyjadrenie zriaďovateľa:     súhlasí 

                                         

 1. Všeobecná charakteristika školy

 

   ZŠ s MŠ Podbiel je neplnoorganizovaná štátna škola pre ročníky 1.stupňa ZŠ. Jej súčasťou je elokované pracovisko, Podbiel 247 -  materská škola, školský klub detí a školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Podbie 246. Škola zabezpečuje predškolskú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a prípravu dieťaťa do 1.ročníka ZŠ; poskytuje základné vzdelanie v súlade s platnými učebnými osnovami pre 1.stupeň ZŠ a pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium na 2.stupni ZŠ; zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania v školskom klube detí a záujmových útvaroch; poskytuje stravovacie služby žiakom aj zamestnancom školy, v zmysle platnej legislatívy aj iným osobám. Škola má právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom a zamestnávateľom je Obec Podbiel. 

1.1   Veľkosť  školy 

Budova školy je účelovo zriadená pre ročníky 1.-4. s počtom tried 4 s kapacitou do 100 žiakov. K dispozícii má samostatnú počítačovú miestnosť, školský klub detí, kabinety, šatne a ďalšie priestory v areáli školy ( školské ihrisko, pozemok, dvor). Škola má možnosť využívať obecnú športovú halu a viacúčelové ihrisko, ktoré sú v tesnej blízkosti školy.  

      1.2   Charakteristika žiakov

Školu navštevujú žiaci 1.stupňa ZŠ vo veku od 6 do 10 rokov zo školského obvodu obce Podbiel. Vo výchove a vzdelávaní ďalej pokračujú zvyčajne v Základnej škole v Nižnej.

Škola má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Všetkým začleneným žiakom je venovaná zvýšená pozornosť pri vyučovaní, majú vypracovaný individuálny vzdelávací program, sú zaradení do bežných tried. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVP spolupracujeme so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi. Škola má vhodné podmienky na individuálny prístup k žiakom z dôvodu nízkeho počtu žiakov v triede. V škole pracuje učiteľka so vzdelaním – špeciálny pedagóg, ostatní učitelia sa zaoberajú problematikou porúch výchovy a vzdelávania, absolvujú rôzne semináre a školenia.

Škola vyhľadáva a rozvíja talent a mimoriadne nadanie žiakov. Talentovaným žiakom dáva  príležitosť zúčastniť sa na rôznych olympiádach a súťažiach, učitelia pre nich pripravujú a zadávajú školské práce odpovedajúce ich zručnostiam a schopnostiam, dáva im možnosť prezentovať sa na rôznych podujatiach, venujú sa im aj v mimovyučovacom čase, najmä v rámci záujmových útvarov.

1.3   Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje 7 pedagogických pracovníkov ( 5 učiteliek/vrátane riaditeľky školy + učiteľ náboženskej výchovy, 1 vychovávateľka). Pedagogický zbor je 100% kvalifikovaný a svoju odbornosť si ďalej zvyšuje absolvovaním rôznych vzdelávaní. V škole pracujú učiteľky, ktoré absolvovali kvalifikačné, špecializačné a rozširujúce vzdelávania zamerané na vyučovanie cudzích jazykov, etickej výchovy, hudobnej výchovy, dramatickej výchovy, špeciálnu pedagogika učiteľa, špeciálnu pedagogika vychovávateľa, prácu s deťmi s poruchami výchovy a vzdelávania, integráciu detí, prácu s deťmi prostredníctvom moderných alternatívnych metód, zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, na primárnu protidrogovú prevenciu. V najbližšej dobe sa chceme zamerať na ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti čitateľskej a matematickej gramotnosti, informatiky, inovatívnych metód a vyučovaniu Hejného matematiky.

     Vďaka rôznorodej zameranosti pedagógov môžeme uspokojiť veľké množstvo potrieb žiakov a to nie len v oblasti vyučovania, ale taktiež v oblasti voľno-časových aktivít -  v škole je pestrá ponuka záujmových krúžkov, v ktorých učitelia ochotne pracujú nad stanovený rámec pracovných povinností.

V rámci školy pracuje vedúca metodického združenia, výchovný poradca - koordinátor primárnej prevencie, koordinátor environmentálnej výchovy.

1.4   Dlhodobé projekty

       Škola sa každoročne zapája do rôznych vyhlásených projektov. V priebehu školského roka organizujeme rôzne protidrogové programy a v rámci vyučovania aj voľného času organizujeme v spolupráci s inými organizáciami environmentálne a ekologické projekty. Spolupracujeme so Štátnymi lesmi SR v celoslovenských projektoch „Lesná pedagogika“ a „Stromy poznania“  zameraných na ochranu prírody.

    Od roku 2009 sa zapájame aj do e-twinning projektov, ktoré využívajú spoluprácu so školami v zahraničí prostredníctvom IKT prostriedkov.

    Od roku 2016 sme zapojený do projektu "Moja prvá škola", ktorý inšpiruje učiteľov a predstavuje im najnovšie trendy vo vzdelávaní, aby mohli zaujať žiakov rôznymi inovatívnymi spôsobmi výučby. V rámci projektu boli žiaci zapojení do projektov: Malá finančná akadémia, Misia modrá planéta.

    Každoročne sa škola zapája do organizovania Dňa narcisov v obci.

 Škola sa pravidelne a každoročne zapája do ďalších vyhlasovaných projektov a grantov (Objavme doma divy sveta, Záložka do knihy spája školy, Baterky na správnom mieste, Zbierame so zberkami, Každá kvapka sa počíta...)

 

   V rámci modernizácie vyučovacieho procesu sme zapojený do národných projektov " Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva", "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - aktivizujúce metódy vo vyučovaní", "Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety".

 

1.5   Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi sa neustále rozvíja, rodičia môžu kedykoľvek navštíviť školu nielen po vzájomnej dohode s triednym učiteľom, na školských a triednych rodičovských združeniach, akciách poriadaných školou. Triedny učitelia si v prípade potreby dohodnú stretnutia s rodičmi.

Rodičia, zákonní zástupcovia a verejnosť majú možnosť oboznámiť sa s chodom školy prostredníctvom webových stránok školy a článkov v obecných novinách. Možnosti vzájomnej komunikácie cez internet chceme naďalej rozširovať.

       Pri škole pracuje Združenie rodičov školy, ktoré sa stretáva na celoškolských rodičovských združeniach spravidla 2 krát ročne, v prípade potreby častejšie. Spolupracuje aj pri rôznych akciách organizovaných školou, pomáha pri materiálnom vybavení školy.   

       Rada školy pri ZŠ s MŠ Podbiel má 11 členov ( 2 pedag.pracovníci školy, 1 prevádzkový pracovník školy, 4 zástupcovia rodičov, 4 zástupcovia obce). Stretáva sa podľa potreby, spravidla 2 krát ročne.

Škola spolupracuje najmä s Obecným úradom v Podbieli, ktorý zabezpečuje prevádzku školy. Žiaci sa zúčastňujú na akciách organizovaných obcou, pripravujeme kultúrne programy pre verejnosť.

Kladne je hodnotená spolupráca s CPPPa P Trstená, CPPPa P Námestovo  a CŠPP Námestovo. Menované subjekty nám poskytujú odbornú poradenskú pomoc pri práci so žiakmi so ŠVVP.

Pri výmene informácií, metodickej pomoci, organizovaní súťaží spolupracujeme s okolitými školami, najmä ZŠ v Nižnej, ktorá je naša odberateľská škola.

Škola spolupracuje aj s ďalšími miestnymi organizáciami. Úspešná je najmä spolupráca s mládežníckou organizáciou Erko, ktorá nám pomáha pri voľnočasových aktivitách pre deti z obce. V rámci výchovy k zdravému spôsobu života spolupracujeme aj s miestnou organizáciou ČK.

Pri zabezpečení záujmových aktivít žiakov a akcií školy tiež spolupracujeme s SZUŠ Tvrdošín a ZUŠ Nižná, ktorým ponúkame priestory na vedenie hudobných, tanečných a výtvarných odborov pre našich žiakov..

1.6   Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Budova ZŠ v Podbieli je jednopodlažná. Na prízemí a poschodí sa nachádzajú 4 triedy, počítačová miestnosť, hygienické zariadenia, zborovňa, riaditeľňa, kabinet, šatne. Súčasťou školy sú priestory bývalého bytového komplexu, v ktorých je teraz zriadené jedno oddelenie školského klubu detí so zmiešanými ročníkmi. Škola nemá telocvičňu, na pohybové aktivity využíva chodbu, školský dvor, obecnú športovú halu a multifunkčné ihrisko v blízkosti školy. Školská jedáleň sa nenachádza v priestoroch ZŠ, ale v jej tesnej blízkosti.

Areál školy tvorí školský dvor, záhrada a školský pozemok.

Z hľadiska materiálno- technického zabezpečenia vyučovania je na dobrej úrovni počítačová učebňa, v ktorej je 20 notebookov, interaktívna tabuľa. Využíva sa pri vyučovaní rôznych predmetov a v mimovyučovacom čase. Každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou, notebookom, dataprojektorom, vizualizérom,CD prehrávačom. Vybavenie tried a ďalších priestorov  budeme ďalej modernizovať a dopĺňať v súlade so ŠVP - povinným materiálno-technickým zabezpečením.

Podľa možností dopĺňame moderné  učebné pomôcky na tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Vybavenie kabinetu UP  je postačujúce, ale  je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie.

V závislosti od finančných možností sa budeme snažiť ďalej  skvalitňovať vybavenie učební, dokupovať učebné pomôcky a v spolupráci so zriaďovateľom vykonávať opravy a rekonštrukcie v budove školy a jej areáli.       

1.7   Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na:

- upravené, estetické a bezpečné prostredie tried a ostatných priestorov školy,

- aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, v regionálnych médiách, na www stránkach,

- budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.

 

 

 1. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

    Školský vzdelávací program Základnej školy Podbiel vychádza z výchovno - vzdelávacích cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre primárne vzdelávanie - 1. stupeň základných škôl.

 

2.1   Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )

   Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania

Ciele výchovy a vzdelávania predstavujú spoločný základ pre konkretizované predmetové ciele a špecifické ciele prierezových tém, ktoré sa majú vzdelávaním naplniť. Na 1. stupni sa vyvážene venuje pozornosť nielen kognitívnym a intelektuálnym aspektom vzdelávania, ale rovnocenne aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Uvedené hľadisko sa premieta do všeobecných cieľov vzdelávania:

 • vytvárať u žiakov základy gramotností prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií;
 • poskytovať každému žiakovi mnohostranné možnosti na vlastné objavovanie a skúmanie najbližšieho sociálneho, prírodného a kultúrneho prostredia;
 • viesť žiakov k poznávaniu a postupnému využívaniu svojich individuálnych predpokladov a efektívnych spôsobov vlastného učenia sa;
 • rozvíjať kognitívne schopnosti žiakov aktívnym riešením problémov samostatne aj v skupinách a vytvoriť tak u nich základy pre tvorivé a kritické myslenie;
 • rozvíjať sociálne kompetencie a podporovať prosociálne správanie žiakov;
 • viesť žiakov k zodpovednému aktívnemu prístupu k ochrane a upevňovaniu svojho zdravia;
 • viesť žiakov k uplatňovaniu svojich práv, plneniu svojich povinností a rešpektovaniu práv iných ľudí.

     Náš školský vzdelávací program kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca, slobodnú a tvorivú prácu, samostatné myslenie, rozhodovanie, zodpovednosť, chápanie globálnych vzťahov, spriaznenosť s prírodou a jej zákonmi, na súlad so všeobecne uznávanými životnými a mravnými hodnotami a demokratickými občianskymi postojmi.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriavame na úspešné pokračovanie v štúdiu na 2.stupni ZŠ.

         V  oblasti  vzdelávania  -  sa zameriavame na rozvoj  schopností  každého  jedinca z  ohľadom na jeho povahové,  intelektuálne a fyzické možnosti.
         V   oblasti   výchovy    -   sa zameriavame na formovanie humanistických  vlastností, prejavujúcich sa v úcte ku  každému človeku, v  tolerancii, spoločenskej zodpovednosti, pozitívnej orientácii.  Naším poslaním je vychovať človeka, ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím.
         Dôraz  kladieme aj na vhodné využívanie voľného času detí, ktoré je najlepšou  prevenciou pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti.
Dôležitú úlohu plní aj školský klub detí, záujmové útvary, jednotlivé akcie organizované počas školského roka.

Škola všetkým žiakom školy:

 • umožní získať dostatočné všeobecné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch, hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch
 • umožní rozvoj kľúčových kompetencií
 • dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech
 • zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní
 • umožní dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT, kvalitnú čitateľskú gramotnosť
 • zabezpečí kvalitnú prípravu v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov
 • umožní osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ho pre celoživotné učenie (kvalita vzdelania nie je určená kvantitou poznatkov, ide predovšetkým o prepojenosť, zmysluplnosť a použiteľnosť pre ďalší plnohodnotný život)

Škola bude :

 • pomáhať žiakom spoznávať a rozvíjať svoje schopnosti, reálne možnosti a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami 
 • rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, svojmu prostrediu a k prírode, zachovávať ľudové zvyky a tradície obce   
 • viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram a duchovným hodnotám
 • aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie a byť zaň zodpovedný, vytvárať a upevňovať poznatky a zručnosti  v oblasti zdravého životného štýlu
 • vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov
 • vychovať z nich pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí
 • podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov (učivo má byť pozitívne motivované tak, aby bolo pre žiakov zmysluplné, činnostné -  zapojiť čo najviac zmyslov, preferovať praktické činnosti)
 • viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii, rozvíjať komunikačné schopnosti a zručnosti žiakov, schopnosť žiakov účelne komunikovať v slovenskom aj cudzom jazyku.
 • rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy nielen vlastné, ale aj iných
 • pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné a zodpovedné osobnosti, uplatňovali svoje práva a naplňovali svoje povinnosti (realizácia komunikačných kruhov, uplatňovanie metód kritického myslenia pri formovaní hodnotovej orientácie žiakov)

2.2   Zameranie školy a stupeň vzdelania

SILNÉ STRÁNKY

 • odbornosť pedagogických zamestnancov
 • dobrý kolektív, sociálna klíma školy
 • ochota prijímať zmeny
 • inovačné metódy, formy vyučovania
 • individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
 • dobré podmienky pre individuálny prístup k žiakom
 • úspešnosť žiakov v súťažiach
 • podpora učiteľov v ďalšom vzdelávaní sa
 • mimoškolská činnosť

SLABÉ STRÁNKY

 • demografický vývoj
 • materiálno-technické vybavenie, nedostatok učebníc a ďalších materiálov pre žiakov
 • zapojenie školy do väčších projektov

 

PRÍLEŽITOSTI

 • kultúra regiónu
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom a inštitúciami v okolí
 • zapájanie sa do prebiehajúcich projektov a akcií

OHROZENIA

 • neistá budúcnosť školy z dôvodu dem. vývoja a reorganizácie školstva v SR
 • postavenie učiteľa v spoločnosti
 • nedostatočné financovanie zo strany štátu
 • nezamestnanost, soc.postavenie rodičov, ich život.štýl, vysoké náklady zo strany rodín súvisiace so vzdelávaním
 • súčasná polit.a ekon. situácia v štáte, neakceptovanie požiadaviek učiteľov pri zavádzaní legislatívnych zmien v školstve
 • negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty detí

Na základe analýzy SWOT školy za dôležité považujeme zamerať sa najmä na:

- rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú základom pre vzdelávanie v ostatných oblastiach, pomáhajú vytvárať vzťahy potrebné k spolupráci s ostatnými ľuďmi, umožňujú využívať informačné a komunikatívne prostriedky a technológie na účinnú komunikáciu so svetom a získavanie informácií

- rozvoj matematickej gramotnosti, kde rozvíjame schopnosť použiť matematiku pri formulovaní, riešení a interpretácii problémov v rôznych situáciách a kontextoch.

- rozvoj zdravého spôsobu života vo vzťahu k prírode, prostrediu, v ktorom žijeme, učíme sa a pracujeme

 

I.  Komunikácia a reč:  Pre prvé zameranie „Komunikácia a reč“ sme sa rozhodli z toho dôvodu, že žiaci majú často problémy komunikovať v slovenskom jazyku. Tým, že posilníme predmet slovenský jazyk a literatúra, rozšírime slovnú zásobu u žiakov, čítaním obohatíme myslenie a reč  žiakov, usmerníme žiakov k dodržiavaniu pravidiel komunikácie, budeme rozvíjať komunikačné zručnosti a spôsobilosti aj v cudzom jazyku, ktorý zavádzame od 1.ročníka.V rámci posilnenej hodinovej dotácie SJL, ANJ, záujmovej činnosti, organizovaním súťaží a prezentácií budeme

 • rozvíjať čitateľské zručnosti a čitateľskú gramotnosť v slovenskom aj cudzom jazyku
 • venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka
 • rozvíjať slovnú zásobu
 • formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre
 • rozvíjať schopnosti formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory výstižne v ústnom aj písomnom prejave
 • pracovať s rôznymi typmi textov, záznamov , obrazových materiálov, rozumieť bežne používanej verbálnej a neverbálnej komunikácii
 • viesť žiakov k dodržiavaniu základných pravidiel komunikácie, učiť ich počúvať iných, porozumieť im, vhodne reagovať, zapájať sa do diskusie, prezentovať vlastné názory
 • formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie
 • vytvárať radostný a pozitívny prístup k učeniu
 • rozvíjať zručnosti a schopnosti k využívaniu moderných informačných a komunikačných prostriedkov
 • vytvárať vhodné podmienky pre prácu s deťmi so ŠVVP aj pre deti talentované a nadané

 

II.  Matematická gramotnosť:  Cieľom druhého zameranie školy je rozvíjanie matematickej gramotnosti, aktivizovanie matematickej kompetencie na riešenie problémov, s ktorými sa žiak v živote stretne. Cieľom je

 • formovať pozitívny vzťah k matematike, vnímať ju ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života
 • pri riešení úloh prichádzať na súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými príkladmi, budovať myšlienkové schémy
 • reálne zobrazovať matematické úlohy
 • rozvíjať schopnosť použiť matematiku pri nastolení, formulovaní, riešení a interpretácii problémov v rôznych situáciách
 • podporiť samostatné uvažovanie žiaka, naučiť ho argumentovať, diskutovať, vyhodnocovať a svoje myšlienky zdieľať
 • rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa
 • rozvíjať poznávacie procesy
 • upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte)
 • rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.

 

III.   Náš región, naša vlasť. Tretie zameranie je venované životu v regióne, kde sa chceme:

 • zamerať na rozvoj zdravého spôsobu života vo vzťahu k prírode, prostrediu, v ktorom žijeme, učíme sa a pracujeme
 • naučiť deti chápať človeka ako súčasť prírody v časových a priestorových súvislostiach
 • viesť deti k citlivému a zodpovednému vzťahu k prírode, životnému prostrediu a ku všetkému živému
 • poznávať históriu a zachovávať kultúrne zvyky a tradície regiónu
 • rozvíjať povedomie k svojmu regiónu, iniciatívu pri jeho poznávaní a ovplyvňovaní
 • viesť k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania a likvidácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania sa detí k životnému prostrediu, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.

 

Škola má vhodné personálne, priestorové aj materiálne podmienky na dosahovanie týchto cieľov., V budúcnosti sa chceme zamerať na zvýšenie kvality výučby anglického jazyka a informatiky najmä ďalším vzdelávaním učiteľov a zlepšovaním materiálno-technického vybavenia školy.

 

2.3   Profil absolventa

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania.  Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami :

 • pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa;
 • vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku;
 • rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať;
 • využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách;
 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené s využívaním internetu a médií;
 • získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami;
 • dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v starostlivosti o seba a druhých;
 • rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností;
 • váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať;
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám;
 • má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s ktorými sa stretáva vo svojom živote;
 • dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, tradície, spôsob života;
 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných.

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.

2.4   Pedagogické stratégie

       2.4.1 Charakteristika výchovných a vzdelávacích stratégií

       Spoločné pôsobenie všetkých učiteľov a zamestnancov školy orientujeme predovšetkým na:

 • zmenu klímy vnútorného prostredia školy, t.j. zmeniť rolu učiteľov a žiakov z role nadradenosti a podriadenosti na role partnerskej komunikácie nielen medzi učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi žiakmi a ostatnými zamestnancami školy. Viesť žiakov k tolerancii k iným národom a národnostiam (kompetencie k riešeniu problémov, komunikatívne, sociálne a personálne, občianske, pracovné)
 • využívanie nových vyučovacích metód a organizačných foriem vyučovania, t.j. zmeniť frontálne pracovné postupy práce so žiakmi na diferencované, skupinové, zážitkové a projektové vyučovanie, uplatňovanie získaných poznatkov v bežnej praxi, využívať medzipredmetové vzťahy -  interakcia príbuzných predmetov, zaraďovať do vyučovania regionálne zvyky a tradície  (kompetencie komunikatívne, sociálne a personálne, občianske, pracovné)
 • rozvoj komunikačných schopností žiakov a to nielen v cudzom jazyku, ale hlavne rozvíjať schopnosť žiakov účelne komunikovať v slovenskom jazyku. Z toho vyplýva schopnosť tímovej spolupráce žiakov, formulovať a vyjadrovať kultivovane svoje myšlienky a požiadavky, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor, rozvíjať čitateľskú gramotnosť (kompetencie k riešeniu problémov, komunikatívne, občianske, pracovné)
 • využívanie najrôznejších zdrojov informácií,  t.j. aby žiaci získavali nové vedomosti z rôznych zdrojov informácií -  z kníh, IKT, od iných spolužiakov a pod.( realizácia kompetencií k učeniu, k riešeniu problémov, komunikatívne)
 • spolupráca so sociálnymi partnermi, predovšetkým so zákonnými zástupcami žiakov, radou školy, obecným úradom a jeho zastupiteľstvom, PPP Trstená, PPP Námestovo, ŠPP Námestovo, ZUŠ Nižná, ZŠ Nižná a s inými inštitúciami (kompetencie k riešeniu problémov, komunikatívne, sociálne a personálne, občianske, pracovné)

 

2.4.2  Stratégie naplňovania  kľúčových kompetencií

         Nasledujúce stratégie učiteľovej práce sú spoločné pre všetky vyučovacie predmety. Ich cieľom je viesť vo všetkých predmetoch žiakov k dosiahnutiu kľúčových kompetencií.

Preferované metódy a formy práce školy

 • vytvorenie tvorivej podporujúcej klímy bez pocitu ohrozenia
 • metódy aktívneho učenia sa, problémové vyučovania, projektové vyučovanie, hra, zážitkové aktivity, manipulácia, pozorovanie, rozhovor, dramatizácia, rolová hra, outdoorové vzdelávanie, gamifikácia....
 • hejného metóda orientovaná na budovanie myšlienkových schém
 • metódy rozvoja poznávania: riešenie problémových situácií, divergentných úloh,...
 • metódy na rozvoj sebarealizácie: prezentácie, tvorenie projektov, sebahodnotenie,....
 • metódy spolupráce: kooperatívne učenie, rovesnícke vzdelávanie...
 • metódy prenosu poznatkov priame aj sprostredkované
 • práca s digitálnym vzdelávacím obsahom a prostredníctvo IKT
 • individuálny prístup - diferencované vyučovanie, stupňované úlohy...
 • diagnostické a klasifikačné metódy: na základe rozhodnutia rodičov hodnotíme väčšinou v 1.a 2.ročníku slovne všetky predmety a v 3. a 4.ročníku kombinujeme klasifikáciu so slovným hodnotením,  uplatňujeme metódy vlastného  hodnotenia žiaka, hodnotenie školy- učiteľa žiakmi, tvorenie žiackeho portfólia.

 

I. Kompetencie k učeniu:

 • učiteľ zaraďuje prácu s textom, učí žiakov pracovať s textom a vedie ich k porozumeniu jeho obsahu
 • učiteľ kladie dôraz nielen na techniku čítania, ale hlavne na čítanie s porozumením
 • učiteľ vedie žiakov ku zručnostiam klásť otázky
 • učiteľ vytvára v triede také podmienky, vďaka ktorým majú žiaci radi vyučovacie predmety
 • učiteľ vedie žiakov k spätnej väzbe
 • učiteľ vzbudzuje zvedavosť žiakov tým, že objasňuje zmysel a cieľ ich učenia, čím sa snaží vyvolať u žiakov potrebu celoživotného učenia
 • učiteľ opakuje a precvičuje učivo, podáva žiakovi spätnú väzbu,
 • používa najrôznejšie metódy a formy vyučovania čím učiteľ vedie žiakov k uvedomeniu si medzipredmetových vzťahov (napr. projekty, blokové vyučovanie...)
 • učiteľ vedie žiakov k samostatnosti, ku schopnostiam organizovať si svoj čas, uplatňovať vlastné nápady a tvorivosť, k snahe zapojiť sa do väčšiny školských a mimoškolských aktivít
 • vo vyučovaní učiteľ uprednostňuje individuálny prístup k žiakom, ktorý podmieňuje zažitie školského úspechu každému žiakovi
 • osobnostný a sociálny rozvoj bude realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností

 

II. Kompetencie k riešeniu problémov

 • učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému riešeniu úloh, vedie ich k rôznym možnostiam riešenia
 • učiteľ rozvíja u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie
 • učiteľ vedie žiakov k vypracovávaniu referátov či iných samostatných výstupov
 • učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií a k ich triedeniu podľa dôležitosti a obsahu
 • učiteľ pracuje s chybou žiaka, vedie žiakov, aby s ňou aj on sám dokázal pracovať
 • učiteľ zadáva k riešeniu také úlohy, ktoré sú primerané veku žiaka a jeho možnostiam, a ktoré majú spojitosť so životom žiaka
 • učiteľ vedie žiakov ku spoločnému riešeniu problémov a nájsť čo najviac spôsobov riešenia,  k diskusii, k sebahodnoteniu a k vzájomnému hodnoteniu
 • učiteľ postupne vedie žiakov k vytváraniu vlastných postupov riešenia a k určeniu a rozpoznávaniu problémov
 • učiteľ vedie žiakov k prezentácii svojich prác na verejnosti a k účasti na najrôznejších akciách a súťažiach čím prispieva k tvorivému mysleniu žiaka

 

III. Kompetencie  sociálne  komunikačné

 • učiteľ vedie žiakov k diskusii a k dodržiavaniu pravidiel diskusie (prihlásiť sa o slovo, k počúvaniu iných,...)
 • učiteľ vedie žiakov k akceptácii názoru iného človeka
 • učiteľ sa zameriava na rozvoj komunikačných zručností v materinskom jazyku a od druhého ročníka aj v cudzom jazyku
 • učiteľ vedie žiakov k priateľskému vzťahu medzi žiakmi celej školy, k spolupráci medzi triedami a žiakmi iných škôl
 • učiteľ rozširuje slovnú zásobu žiakov vysvetľovaním pojmov, mimočítankovým čítaním
 • učiteľ umožňuje žiakom, aby svoje nápady realizovali v rôznych projektoch
 • učiteľ vedie žiakov k prezentovaniu vlastnej práce
 • učiteľ vedie žiakov ku kultivovanému používaniu jazyka, k slušnému vyjadrovaniu, ktoré je základom k úspechu v živote človeka
 • učiteľ vedie žiakov k tomu, aby svoje názory podložili argumentom

 

IV. Kompetencie osobné, sociálne a personálne

 • učiteľ vedie žiakov k zodpovednosti za svoje správanie
 • učiteľ sa správa k žiakom tak, ako sám očakáva, že sa oni budú správať k nemu
 • učiteľ spolu so žiakmi vytvára triedne pravidlá
 • učiteľ zaraďuje do vyučovania prácu v skupine
 • učiteľ vedie žiakov k rozlišovaniu rôznych rolí v tímovej práci a jej význam
 • učiteľ dáva žiakom priestor, aby vyjadrili svoje názory, motivuje ich k tomu
 • učiteľ nabáda žiakov, aby vedeli odmietnuť každé jednanie a správanie, ktoré ničia dobré kolektívne vzťahy, poprípade sú v rozpore so zákonom

 

V. Občianske kompetencie

 • učiteľ vedie žiakov k rešpektovaniu vlastnej a cudzej práce a názorov
 • učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu stanovených pravidiel
 • učiteľ sa snaží byť žiakom príkladom
 • učiteľ vedie žiakov k tomu, aby sa podieľali na spoločensky prospešných akciách (napr. dobročinné zbierky v akcii Liga proti rakovine, spolupráca s DSS, ŠZŠ...)
 • učiteľ vedie žiakov k tomu, aby sledovali dianie v spoločnosti a vyjadrovali sa k nemu
 • učiteľ vysvetlí žiakom, že je v poriadku ak zmenia odôvodnene svoj názor

 

VI. Pracovné kompetencie

 • učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu školského poriadku a bezpečnosti práce
 • učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili dielo iných ľudí
 • učiteľ vedie žiakov k tomu, aby si dokázali rozvrhnúť svoj pracovný čas a dodržiavali pritom pravidlá psychohygieny
 • učiteľ vedie žiakov k rôznym manuálnym zručnostiam, ktoré využijú vo svojom budúcom živote
 • učiteľ vedie žiakov k posudzovaniu svojich reálnych možností
 • učiteľ uskutoční exkurzie na rôzne pracoviská, v ktorých by sa mohli žiaci v budúcnosti pracovne uplatniť
 • pri samostatnej práci žiakov učiteľ dbá, aby ju žiaci zvládli a dokončili

 

VII. Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 • učiteľ vedie žiakov k používaniu základného matematického myslenia
 • učiteľ rieši so žiakmi rôzne praktické problémy v každodenných situáciách
 • učiteľ vedie žiakov k používaniu matematických modelov logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
 • učiteľ rozvíja u žiakov schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov
 • učiteľ vedie žiakov k ochrane životného prostredia, zapája žiakov do projektov týkajúcich sa ochrany prírody a životného prostredia

 

VIII. Kompetencie v oblasti IKT

 • učiteľ ako pravidelnú súčasť vyučovania zaraďuje prácu s vybranými informačnými a komunikačnými  technológiami
 • učiteľ vedie k práci s informáciami (k ich kategorizácii, overovaniu, kontroluje poznámky v pravidelných časových intervaloch)
 • učiteľ vedie žiakov, aby si osvojili základy potrebných počítačových aplikácii, aby získali základy algoritmického myslenia
 • učiteľ upozorňuje žiakov na existujúce riziká spojené s využívaním internetu a IKT

 

IX. Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • učiteľ pracuje so žiakmi tak, aby sa dokázali vyjadrovať na úrovni kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a vyjadrovacích prostriedkov
 • učiteľ vedie žiakov k uvedomovaniu si významu umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a k  a ľudových tradícií
 • učiteľ vedie žiakov k tolerancii a empatickému vnímaniu prejavov iných kultúr
 • učiteľ vedie žiakov, aby si vážili, rešpektovali a chránili kultúrno -  historického dedičstvo a kultúrne tradície svojej obce
 • učiteľ vedie žiakov ku kultúrnemu správaniu

2.4.3    Organizácia vyučovania

     Vyučovanie sa začína o 7,30 hod. Počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú učebné plány tohto školského vzdelávacieho programu. Proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený v každej triede príslušného ročníka a aj na internetovej stránke školy.

Schválená organizácia vyučovania v škole:

      1.hod.   7,30 -  8,15          prestávka   5 min.
      2.hod.   8,20 -  9,05          prestávka 20 min. (desiatová)
      3.hod.  9,25 - 10,10          prestávka 15 min. (veľká)
      4.hod. 10,25 - 11,10         prestávka  5 min
      5.hod. 11,15 - 12,00         prestávka  5 min.
      6.hod. 12,05 - 12,50         prestávka 10 min.
      7.hod. 13,00 - 13,45         prestávka   5 min.

     

 

2.5    Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Za žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa považujú žiaci:

-  so zdravotným postihnutím a znevýhodnením,  zo sociálne znevýhodneného prostredia, s nadaním. Škola pre nich vytvára špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie, zabezpečuje personálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce ich  individuálnym potrebám, systematicky spolupracuje so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie , špeciálnymi školami a ďalšími odborníkmi. V tomto smere sa vzdelávajú aj učitelia.

I. Žiaci so zdravotným postihnutím a  znevýhodnením:

     Medzi žiakov so zdravotným postihnutím považujeme žiakov s telesným, zrakovým, sluchovým a mentálnym postihnutím, autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, poruchami reči, viacnásobným postihnutím, vývinovými poruchami (poruchy aktivity a pozornosti, poruchy  učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom) žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak s poruchou správania, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Medzi žiakov so zdravotným znevýhodnením považujeme žiakov chorých, so zdravotným oslabením, dlhodobým ochorením a ľahšími zdravotnými problémami vedúcimi k poruchám učenia alebo správania.

Škola zabezpečuje výchovno- vzdelávaciu starostlivosť pre žiakov so zdravotným postihnutím a znevýhodnením, ale nemá vytvorené priestorové úpravy (napr. bezbariérový prístup...). Úzko spolupracujeme  s CPPPaP v Trstenej a v Námestove, CŠPP v Námestove.

     V našej škole sa najviac stretávame so žiakmi s vývinovými poruchami učenia a správania (ADHD). Žiaci s poruchami učenia a správania sú začlenení v bežných triedach.

Používané organizačné zmeny vo výchovnovzdelávacom procese:

 • pre tieto deti sa snažíme vytvárať v škole dostatočne podnetné a ústretové  prostredie,
 • využívame diferencované vyučovanie a individuálne prístup v súlade s potrebami a možnosťami jednotlivých žiakov
 • začlenení žiaci majú vypracovaný Návrh, ktorého súčasťou je aj individuálny výchovno - vzdelávací program, poprípade majú vypracovaný individuálny vzdelávací plán . Uvedené dokumenty sú vypracované triednym učiteľom v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, špeciálnym pedagógom a schvaľuje ho riaditeľ školy.
 • pri hodnotení výsledkov žiakov učitelia zohľadňujú druh, stupeň a mieru konkrétneho postihnutia alebo znevýhodnenia a riadia sa odporúčaniami z pedagogicko- psychologickej poradne alebo špeciálno - pedagogickej poradne
 • žiaci sú umiestňovaní na miesto v triede, ktoré čo najmenej rozptyľuje ich pozornosť
 • v priebehu vyučovania im umožňujeme relaxáciu
 • úlohy sa zadávajú len v postupných krokoch
 • rešpektuje sa pomalšie psychomotorické tempo
 • dôraz sa kladie na kvalitu-nie na kvantitu
 • umožňujeme používanie kompenzačných pomôcok
 • využívajú sa čo najviac názorné pomôcky
 • v prípade potreby škola vytvára miesto pre asistenta učiteľa.
 • učiteľ sa riadi vzdelávacími programami pre žiakov s príslušným  zdravotným postihnutím (zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR a ŠPÚ).

Učitelia na základe odporúčania CPPPaP alebo CŠPP zaraďujú do vyučovania špeciálne metódy a formy práce, vhodné reedukačné, kompenzačné  a didaktické pomôcky, podľa potreby i špeciálne učebnice, výukové programy a nap.

     V jednotlivých predmetoch a pri klasifikácii sa  u všetkých detí so ŠVVP prihliada na stupeň a druh špecifickej poruchy. Podľa potreby školy sa jednotliví vyučujúci vzdelávajú v danej problematike prostredníctvom MPC. V škole pracuje špeciálny pedagóg a 2 pedagogický zamestnanci majú ukončené rozširujúce vzdelávanie špeciálnej pedagogiky.

 

II. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

     Za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia považujeme žiakov z rodinného prostredia s nízkym finančným zabezpečením a sociálno- kultúrnym postavením, dieťa ohrozené sociálno- patologickými javmi, s nariadenou ústavnou výchovou alebo uloženou ochrannou výchovou. Je to teda prostredie, ktoré neposkytuje dostatok primeraných podnetov na kognitívny rozvoj dieťaťa a nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a osobnostný rozvoj.

    V praxi sa stretávame práve s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálno- patologickými javmi a s deťmi z rodín s nízkym sociálno- kultúrnym postavením. V takomto prípade spolupracujeme s obecným úradom, úradom práce a sociálnych vecí. Tieto deti začleňujeme  do kolektívu ostatných detí a dbáme, aby neboli diskriminované. Všetkých žiakov vedieme k láske, priateľstvu, pomoci iným a pod.

     Možnosti kompenzácie znevýhodňujúceho prostredia v škole:

 • prispôsobenie metód a postupov pri vzdelávaní tak, aby sa eliminovali a kompenzovali obmedzenia žiaka spôsobené znevýhodňujúcim prostredím, využívanie individuálneho prístupu;
 • včasné riešenie vzdelávacích problémov, využívanie pomoci asistenta učiteľa a iné dostupné možnosti pomoci odborníkov;
 • motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú dochádzku na vyučovanie;
 • príprava aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje schopnosti;
 • nižší počet žiakov triede.

Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňujeme v bežných triedach (spoločne s ostatnými žiakmi triedy). V prípade potreby škola môže využiť individuálny vzdelávací program pre konkrétneho žiaka (vypracovaný na jeden, viacero alebo aj všetky predmety). Tento program vypracúva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby.

III.  Žiaci s nadaním

     Rovnako veľkú pozornosť, ktorú venujeme žiakom so zdravotným znevýhodnením a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa snažíme venovať i žiakom s nadaním, aby sme dosiahli optimálny rozvoj ich nadania.

Nadaným deťom umožňujeme pracovať vlastným tempom, vytvárame pre nich podnetné prostredie, poskytujeme im odpovedajúcu starostlivosť, zapájame ich do súťaží, reprezentujú školu v súťažiach a olympiádach.

Učitelia sa na vyučovanie starostlivo pripravujú, na hodinách bývajú títo žiaci zamestnávaní náročnejšími úlohami prekračujúce rozsah základného učiva, ktoré zodpovedajú úrovni jeho schopností a rozvíja ho. Vo vyučovacom procese sú v niektorých predmetoch využívané formy vnútornej diferenciácie.

Pozornosť je venovaná rozvíjaniu nielen ich talentu, vlastným aktivitám a kreativite, ale aj osobnostnej výchove. Vedieme ich k rovnému prístupu k ostatným deťom, k tolerancii a ochote pomáhať slabším žiakom.

V prípade výskytu mimoriadne nadaných detí škola bude

 • špecifikovať v  individuálnom vzdelávacom programe ciele vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného osobnostného rozvoja nadaných žiakov;
 • zabezpečí vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne;
 • spolupracovať so psychológom, v prípade umelecky nadaných žiakov s odborným pedagógom konkrétnej umeleckej disciplíny a športovo nadaných žiakov so športovým trénerom;
 • akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobností a správania;
 • dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov, a to v oblasti pohybovej, kognitívnej, motivačnej, vôľovej, emocionálnej, sociálnej i v oblasti manuálnych zručností;
 • zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať pedagogické postupy zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov, napr. projektové vyučovanie;
 • umožní žiakom vzdelávanie pod vedením tútora alebo vzdelávanie v konkrétnom predmete pod vedením učiteľa školy vyššieho stupňa;
 • akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď sa líšia od bežne používaných;
 • viesť žiakov k realistickému hodnoteniu vlastných schopností i výsledkov svojej práce;
 • viesť žiakov k vzájomnej spolupráci;
 • spolupracovať predovšetkým s rodičmi.

2.6   Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy reprezentujú v školskom vzdelávacom programe okruhy aktuálnych problémov súčasného sveta a sú neoddeliteľnou súčasťou základného vzdelávania. Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a realizácie témy je používanie aktivizujúcich učebných metód a foriem. Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy:

 • Dopravná výchova -  výchova k bezpečnosti v cestnej premávke (DOV)
 • Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)
 • Environmentálna výchova (ENV)
 • Mediálna výchova (MDV)
 • Multikultúrna výchova MUV)
 • Ochrana života a zdravia (OŽZ)
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)
 • Regionálna výchova a ľudová kultúra (RĽK)

 

2.6.1  Dopravná výchova -  výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole  je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti uskutočníme v objekte školy, v bezpečných priestoroch v okolí školy. Dopravnú výchovu budeme realizovať najmä na hodinách prírodovedy a vlastivedy aj formou kurzu. Žiaci sa budú oboznamovať s mapou obce, budú v nej  zakresľovať dopravné značky použité v obci, oboznámia sa s dopravnými prostriedkami. Dopravné situácie budú pozorovať priamo v teréne , oboznámia sa so zásadami bezpečného správania sa v cestnej premávke, v dopravných prostriedkoch, právnymi predpismi. Na hodinách Výtvarnej výchovy a Pracovnom vyučovaní budú tvoriť dopravné značky. Techniku chôdze, jazdy na bicykli, korčuľovania v cestnej premávke si nacvičia  na hodinách telesnej výchovy.

Každoročne škola pre všetkých žiakov zorganizuje besedu s príslušníkmi dopravnej polície a pripravíme školské kolo súťaže „Na bicykli bezpečne“. V rámci naplánovaných vychádzok, exkurzií a výletov budeme rozoberať rôzne dopravné situácie a správanie sa v dopravných prostriedkoch. V obci aktívne pracuje miestna organizácia "Cykloklub", s ktorou budeme spolupracovať pri organizovaní akcií zameraných na dopravnú výchovu.

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:

 • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
 •  uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod.,
 • spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
 • schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
 •  schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
 • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
 • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

Ciele:

 •  poznať najbežnejšie dopravné značky a riadiť sa podľa nich
 • bezpečne chodiť po chodníku a po ceste
 • brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky
 • kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch
 • vedieť zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode
 • byť schopný pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti
 • ovládať bezpečnú jazdu na bicykli, prakticky zvládnuť základnú údržbu bicykla.

 

2.6.2  Osobnostný a sociálny rozvoj

 Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.

Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova (v školskom vzdelávacom programe sme predmet zaradili v časovej dotácii – 1 hodina týždenne v každom ročníku), ale je dôležité aby si učiteľ uvedomil, že na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v ostatných predmetoch a triednických hodinách. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, rolových hier a iných interaktívnych metód. Žiaka budeme viesť k tomu, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa  naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, získaval a udržal si  osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy. Taktiež budeme rozvíjať schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Táto prierezová téma bude zaradená podľa možností do všetkých vyučovacích predmetov.

Ciele:

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • porozumel sebe a iným;
 • optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií;
 • uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej;
 • osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce;
 • nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;
 • získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií;
 • rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov;
 • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote.

V tejto prierezovej téme sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam.

Ciele a úlohy výchovy k ľudským právam

 • motivovať žiakov a viesť ich k záujmu o problematiku ĽP, k aktívnemu osvojovaniu si základných pojmov, vedomostí, zručností a návykov v súlade s Národným plánom výchovy k ĽP
 • motivovať a viesť žiakov  k aktívnej účasti na živote v demokratickej a občianskej spoločnosti, viesť ich k aktívnemu zapájaniu sa a organizovaniu činností a aktivít školy
 • formovať postoje na podporu ľudskej dôstojnosti, humanizmu a tolerancie
 • rozvíjať postoje a hodnoty globálnej solidarity, tolerancie a povedomia hodnoty a ochrany človeka, života, životného prostredia
 • viesť žiakov k otvorenému vyjadreniu nesúhlasu s porušovaním ĽP v akejkoľvek podobe.
 • výchova k tolerancii a ľudským právam nemá samostatné postavenie ako predmet, vyučuje sa v rámci ostatných predmetov ako ich súčasť, podľa charakteru predmetu a vhodnosti témy

 

 

2.6.3.  Environmentálna výchova

Environmentálna výchova sa prelína  všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním,  etickou výchovou, triednickými hodinami. Cieľom je prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie, verejné priestranstvá, prírodu, naučili sa triediť odpad, hospodáriť so surovinami, energetickými zdrojmi, aktívne sa zapájali do činností zlepšujúcich životné prostredie.

Škola  v priebehu školského roka zabezpečí besedy a zážitkové aktivity v spolupráci s odborníkmi.

Medzi tradičné akcie školy patrí program „Stromy poznania“ a „Lesná pedagogika“ v spolupráci so Štátnymi lesmi; “Neseparujme sa a separujme“, „Čistá obec“, organizovanie zberov druhotných surovín. Škola je zapojená do projektu "Každá kvapka sa počíta" a organizuje zbery rôznych surovín.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;
 • rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;
 • rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;
 • poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia;
 • podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;
 • správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie.

Žiaci by mali dokázať pomocou učiteľa, neskôr aj samostatne získavať, hodnotiť a využívať informácie. Úlohy environmentálnej výchovy zacielené na rozvoj zručností žiakov sa týkajú týchto oblastí: komunikatívne zručnosti, numerické zručnosti, študijné zručnosti, zručnosti potrebné na riešenie problémov, sociálne zručnosti, technické zručnosti

Environmentálna výchova sa v školskom prostredí dotýka týchto tém: spotreba energie a vykurovanie čistota tried, areál školy- čistenie, výsadba rastlín, separovaný zber papiera, plastov, tetrapakov, bateriek, pomarančovej kôry.

Environmentálnu výchovu je možné realizovať rôznymi spôsobmi: hry, besedy, súťaže, kvízy, literárna tvorba, vychádzky, exkurzie, ekohry, projekty

V jednotlivých predmetoch je potrebné z hľadiska environmentálnej výchovy zamerať pozornosť na tieto oblasti: poznávanie rastlín a živočíchov v regióne, chránené rastliny a živočíchy, rozmanitosť prírody, negatívne zásahy človeka do prírody, odlesňovanie, vzájomné vzťahy lesných rastlín a živočíchov, aktívna ochrana lesov,  znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, vodné zdroje, čistenie odpadových vôd, hospodárenie vodou, šetrenie pitnou vodou v domácnosti, znečisťovanie pôdy – odpadové skládky, úbytok ozónovej vrstvy, podmienky života na zemi,  spotreba energie, triedenie odpadu, odpadové suroviny.

 

2.6.4  Mediálna výchova

Žiaci sú už  vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených - rôznych časopisov. Mediálnu výchovu budeme rozvíjať pri práci s detským časopisom, na jazykovedných hodinách – tvorba básní, slohové práce žiakov, tvorba referátov, individuálne alebo v skupinách budú tvoriť rôzne oznámenia na školské nástenky, do novín a časopisov, využijeme hry „Na reportéra“ - budú sa učiť tvoriť otázky a odpovedať na ne. Žiaci budú získavať   informácie prostredníctvom IKT- televízia, počítače, časopisy, encyklopédie. Na hodinách Informatickej výchovy budú tvoriť prezentácie v power point, pri práci s internetom budú rozlišovať a menovať rozdiely medzi reklamou a správou, zoznámia sa s príkladmi ovplyvňovania spoločnosti i jednotlivcov médiami. Na hodinách HV,  VV, LV budú získavať informácie o hudobných, výtvarných a literárnych dielach, umelcoch, spisovateľoch. Naučia sa vyjadrovať vlastné názory k umeniu, hodnotiť ho, tvoriť vlastné reklamy, plagáty.

Ciele:

 1. kognitívna úroveň

-rozvoj vedomostí a schopností žiakov,

-spoznať a bližšie poznať jednotlivé druhy médií (ich funkciu),

-učiť sa chápať a kriticky posudzovať mediálne spracovanú a znázorňovanú realitu, používané mediálne výrazové prostriedky a spôsoby usporiadania mediálnych produktov,

-vedieť diferencovane využívať médiá a ich produkty podľa kvality plnenia ich funkcií (najmä mravnej, informačnej, vzdelávacej i zábavnej) a uspokojovania vlastných potrieb.

 1. psychomotorická úroveň

-rozvoj zručností žiakov,

-snažiť sa aktívne a efektívne využívať médiá v procese komunikácie,

-učiť sa vytvárať vlastné mediálne príspevky.

 1. afektívna úroveň

-rozvoj postojov žiakov,

-zaujímať kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové orientácie pre život človeka a vyberať si takéto pre svoj konzum,

-odmietať mediálne obsahy, ktoré odporujú etickým normám, prinášajú deformovaný pohľad na hodnoty a ohrozujú či škodia jeho osobnostnému vývinu (nerešpektujú právo človeka na ochranu jeho intimity, propagujú násilie ako normálnu a akceptovateľnú formu riešenia medziľudských a spoločenských konfliktov),

-snažiť sa zodpovedným prístupom eliminovať negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť.

2.6.5  Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.

 a úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové tematiky, medzi ktoré patrí i multikultúrna výchova.

Ciele:

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;
 • spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;
 • akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;
 • uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí.

Multikultúrna výchova (MUV) je zaradená do obsahu vzdelávania pre žiakov preto, že je predpoklad, že sa čoraz viac v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. MUV sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, rodine, okolí. Začleníme ju najmä do predmetu etická výchova, SJ, AJ, výtvarná a hudobná výchova, príležitostne do ostatných predmetov a triednických hodín.

 

2.6.6  Ochrana života a zdravia

Zámerom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. Na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania - didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
 • osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
 • pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
 • vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;
 • osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode;
 • rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach.

Do vyučovacieho procesu budeme zaraďovať medzinárodné a svetové dni zamerané na ochranu života a zdravia, napr.: Deň mlieka, Deň narcisov, a pod. Hodinu TV budeme zaraďovať čo najviac von na školskom dvore, taktiež budeme realizovať niektoré vyučovacie hodiny v prírode. Zameriame sa aj na dodržiavanie hygienických návykov, úpravu prostredia interiéru a exteriéru školy a jej okolia. Na hodinách prírodovedy sa oboznámia so zdravotníckymi zariadeniami, o poskytovaní prvej pomoci,  chorobami -  budú tvoriť referáty o niektorých nebezpečných ochoreniach. Prostredníctvom prírodovedy a vlastivedy sa oboznámia o priemysle v našej krajine a zároveň aj o priemyselných a ekologických haváriách, terorizme, živelných pohromách a prírodných katastrofách.

Prierezovú tému napĺňa obsah :

- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,

- zdravotná príprava,

- pohyb a pobyt v prírode.

Zameranie školského programu zameraného na ochranu zdravia žiakov a učiteľov:

a) Podporiť ochranu zdravia v čo najkomplexnejšom rozsahu.

b)Využiť prepojenie poznatkov z medicíny, psychológie, pedagogiky s cieľom komplexnejšieho chápania ochrany zdravia.

c) Pripraviť koncepčne a systémovo orientované aktivity.

d)Zvýšiť záujem učiteľov o uplatňovanie takých metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré podporujú ochranu zdravia.

Prípravou aktivít pre žiakov a učiteľov a ich následnou  realizáciou smerujeme k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov a k rozšíreniu kompetencie učiteľov aplikovaním nových metód a získaných poznatkov z oblasti zdravotníctva vo vyučovacom procese. Pri realizácii aktivít zameraných na ochranu  zdravia, vytvárame predpoklady na implementáciu odborných poznatkov zo zdravotníctva do pedagogickej praxe.

V súlade s úlohami Národného programu prevencie obezity chceme motivovať deti a žiakov k pohybovej aktivite, podporovať činnosť športových krúžkov vo voľnom čase detí a mládeže a sprístupniť športové plochy na športovú činnosť po vyučovaní, cez víkendy a počas prázdnin. Týmito aktivitami odbúravať stres, predchádzať civilizačným chorobám a nevhodným návykom.

2.6.7  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Táto prierezová téma je súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1.stupni s cieľom pripraviť ich na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Téma bude preberaná v rámci vyučovacích premetov, najmä etická a náboženská výchova, prírodoveda, prvouka, slovenský jazyk a literatúra. Pri preberaní tém sa bude vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;
 • získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;
 • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.
 • pestovať v žiakoch túžbu založiť si v dospelosti rodinu, mať vlastné deti a tieto vychovávať s láskou
 • poskytnúť prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca
 • pomáhať žiakom v procese sebauvedomenia a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok vzťahov medzi pohlaviami
 • vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí, zoznámiť ich s medzinárodnými konvenciami o právach dieťaťa a s Deklaráciou práv dieťaťa.

 

2.6.8  Regionálna výchova a ľudová kultúra

Prierezová téma bude včlenená do vyučovania všetkých predmetov s cieľom vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačnú činnosť zameriame najmä na históriu a kultúru vlastnej obce, na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok aj formou exkurzií a vychádzok. Každoročne zorganizujeme besedy a ukážky fungujúcich ľudových remesiel na okolí. V rámci hodín hudobnej výchovy  pre žiakov zorganizujeme koncerty ľudovej hudby z Podbiela a vystúpenie folklórneho súboru Podbielan, ktorý im priblíži piesne a tance z regiónu. Výučbu budeme realizovať prostredníctvom projektov, exkurzií, tematických vychádzok v regióne.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho regiónu;
 • vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine;
 • rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

3.1   Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom  hodnotenia  vzdelávacích  výsledkov  žiakov  v škole  je  poskytnúť  žiakovi  a jeho  rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Základom hodnotenia žiaka je tradičná klasifikácia v päťstupňovej stupnici, slovné hodnotenie a kombinácia týchto dvoch spôsobov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon a hodnotíme ich na základe odporúčania CPPPaP.

Hodnotenie žiakov je založené na cielenom pozorovaní. Ovplyvňuje ho najmä klíma školy. Na vytvorenie pozitívnej klímy sa  pri hodnotení snažíme dodržiavať tieto zásady

 • predvídateľnosť – žiaci vedia čo a kedy sa bude hodnotiť
 • transparentnosť – sú známe a dodržiavané postupy hodnotenia, pravidlá hodnotenia sú prehľadné, pochopiteľné, všetci ich poznajú
 • hodnotenie je súčasť učenia a má ho podporovať ( sústreďujeme sa na pozitívne hodnotenie, ktoré posilňuje žiadúce spôsoby chovania, činností)
 • sebahodnotenie je súčasť hodnotenia
 • nehodnotíme žiaka, ale jeho konkrétne prejavy v priebehu vzdelávania
 • odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania

V škole používame tieto spôsoby hodnotenia:

- priebežné hodnotenie: na spätnú väzbu používame  stupnice, percentá, grafy, symboly, slovné ohodnotenie, neverbálne gestá

- sebahodnotenie žiakov, portfolio: vedieme žiakov k tomu, aby popisne hodnotili sledovaný jav, sebahodnotenie býva konfrontované v diskusii s hodnotením spolužiakov a učiteľa. Jednou s osvedčených foriem je vytváranie si portfólia vlastných úspechov, ktoré obsahuje rôzne typy materiálov žiaka ( písomné práce, projekty, záznamy, výtvarné a literárne práce, učiteľove záznamy, fotodokumentáciu zo súťaží a akcií školy, osobné vysvedčenia,...)

- hodnotenie na vysvedčení: v súlade s platnou legislatívou- MP č.22/2011  používame na záverečné hodnotenie klasifikáciu aj slovné hodnotenie.

Pravidlá hodnotenia  na 1. stupni:

Pri hodnotení vo všetkých predmetoch pristupujeme ku každému žiakovi individuálne, hodnotíme nielen jeho vedomosti a zručnosti, ale aj jeho snahu, zapájanie sa do činností, plnenie si povinností  a pokrok. Hodnotíme aj správanie žiaka na vyučovaní.

Slovenský jazyk

a) gramatika:

 • aktivita na vyučovaní, usilovnosť
 • samostatnosť a iniciatíva
 • pravidelnosť a zodpovednosť pri plnení úloh
 • zručnosť komunikovať, spolupracovať v skupine
 • písomné práce primeraného rozsahu podľa jednotlivých ročníkov (odpis, prepis, diktáty)

b) čítanie

 • hodnotíme čítanie s porozumením, reprodukciu textu, čítanie s prednesom
 • kvalitu  a kvantitu domáceho čítania (čitateľský denník, referáty)

c) sloh

 • bohatosť slovnej zásoby, správnu formuláciu viet, tvorenie viet, samostatnosť
 • schopnosť písomnej a ústnej komunikácie, samostatnosť v tvorbe primeraných slohových útvarov

d) písanie

 • správne tvary písmen, sklon a úhľadnosť písma
 • tolerancia postupne sa vyvíjajúceho rukopisu žiaka
 • úhľadnosť, čistota a úprava textu aj v ostatných zošitoch

Matematika

 • aktivita na vyučovaní, usilovnosť
 • samostatnosť a iniciatíva
 • zručnosť komunikovať a spolupracovať v skupine
 • pravidelnosť a starostlivosť pri plnení úloh
 • stupeň chápania matematických súvislostí
 • stupeň tvorivosti
 • schopnosť aplikovať učivo (vzorce) pre výpočet v praxi
 • starostlivosť a čistota pri rysovaní
 • pripravenosť na vyučovanie (pomôcky, domáce úlohy a pod.)
 • písomné práce primeraného rozsahu v jednotlivých ročníkoch

Anglický jazyk

 • celkový a komplexný prístup žiaka k predmetu
 • snaživosť, usilovnosť, aktivitu na vyučovaní
 • samostatnosť a iniciatíva
 • zručnosť komunikovať a vhodne reagovať v anglickom jazyku
 • kontrola vedomostí ústne (riekanky, piesne, rozhovory, preklad, slovíčka...)
 • malé písomné testy z jednotlivých lekcií (slovná zásoba, gramatika, písanie, doplňovanie do pracovného zošita, obrázkové diktáty, projekty...)

Prírodoveda, vlastiveda

 • aktivita a záujem o vyučovanie
 • samostatnosť a iniciatíva
 • zručnosť komunikovať a spolupracovať v skupine
 • pravidelnosť a starostlivosť pri plnení úloh
 • schopnosť spracovať dané témy ako referát (vyhľadávanie informácií a práca s nimi)
 • snaha, usilovnosť
 • vedenie písomných záznamov (správnosť, úhľadnosť, tvorivosť, samostatnosť)
 • ústne overovanie vedomostí
 • k jednotlivým témam písomné testy primeraného rozsahu v jednotlivých ročníkoch

VV, HV, TV, EV, Náb.vých.,

 • celkový a komplexný prístup žiaka k predmetu
 • snaživosť, usilovnosť, aktivitu na vyučovaní
 • samostatnosť a iniciatíva

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Pri rozhodovaní o spôsobe sa budeme zaujímať najmä o názor rodičov, ktorí si budú môcť väčšinou hlasov vybrať spôsob hodnotenia žiakov v triede. V  prvom a druhom ročníku zvyčajne hodnotíme slovne všetky predmety a   v treťom a  štvrtom ročníku hodnotíme slovne výchovy, ostatné predmety klasifikujeme.

Získavanie podkladov na hodnotenie

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.

Hodnotenie prospechu a správania

Prospech žiaka v  jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

         1 – výborný,

         2 – chválitebný,

         3 – dobrý,

         4 – dostatočný,

         5 – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný) :  Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý) :  Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný): Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný): Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami:

dosiahol veľmi dobré výsledky,

dosiahol dobré výsledky,

dosiahol uspokojivé výsledky,

dosiahol neuspokojivé výsledky.

Stupeň  dosiahol veľmi dobré výsledky: Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické,  dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa.  Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne.

Stupeň  dosiahol dobré výsledky: Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku.  Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj  písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.

Stupeň  dosiahol uspokojivé výsledky: Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a zákonitostí podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú  nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá.

Stupeň  dosiahol neuspokojivé výsledky: Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá.

Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami:

 1.  – veľmi dobré,
 2.  – uspokojivé,
 3.  – menej uspokojivé,
 4.  – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré): Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé): Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé): Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé): Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a  školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

prospel (a),

neprospel (a).

Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

 1. prospel (a) s vyznamenaním,
 2. prospel (a) veľmi dobre,
 3. prospel (a),
 4. neprospel(a).

 

3.2  Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

V súlade s §18 ods.5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie.

Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“.

 

3.3   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Škola má vypracované vlastné kritériá hodnotenia zamestnancov školy, ktoré sú súčasťou plánu práce školy. Hodnotenie  zamestnancov  sa  bude  vykonávať prostredníctvom:

 • pozorovania (hospitácie)
 • rozhovoru
 • výsledkov  žiakov,  ktorých učiteľ  vyučuje  (prospech,  žiacke  súťaže,  didaktické  testy  zadané naraz  vo  všetkých  paralelných  triedach,  úspešnosť  prijatia  žiakov  na  vyšší  stupeň  školy  a pod)
 • sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
 • hodnotenia  výsledkov  pedagogických  zamestnancov  v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 • tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
 • hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
 • vzájomného hodnotenia učiteľov ( vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).
 • hodnotenia učiteľov žiakmi
 • ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov

 

3.4   Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia  je, aby žiaci a  ich  rodičia získali dostatočné a hodnoverné  informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  Dôraz je kladený na dve veci:  konštatovanie úrovne stavu,  zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsled. stav ovplyvňujú. 

Autoevaluácia

Autoevaluácia školy a jej ďalšia hodnotiaca činnosť slúži k poskytovaniu potrebnej spätnej väzby vedenia školy, ako sa škole darí naplňovať stanovené vzdelávacie zámery a ciele. Sú súčasne i hodnotením kvality školy a hodnotením kvality školského vzdelávacieho programu. Cieľom autoevaluácie je zistiť aktuálne informácie o stave školy a tak získať podklady pre plánovanie a realizáciu ďalšieho rozvoja. Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

 • Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
 • Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
 • Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje      slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

Monitorujeme pravidelne:

 • Podmienky na vzdelanie
 • Vzájomnú spoluprácu pedagógov
 • Zosúladenie vzdelávania so školským vzdelávacím programom
 • Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 
 • Prostredie - klíma školy 
 • Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania 
 • Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • Výsledky vzdelávania
 • Efektivitu hodnotenia a sebahodnotenia žiakov
 • Materiálno- technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu 
 • Riadenie školy 
 • Úroveň výsledkov práce školy  

Kritériom pre nás je:

 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov
 • Vnímanie školy okolím a prezentácia školy

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

 • Dotazníky, ankety  pre žiakov, rodičov  a absolventov školy  
 • Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • Rozbor dokumentácie školy
 • Písomné podklady (posudky, hodnotenia, inšpekčné správy, záznamy z kontrol...)
 • Hospitačná a kontrolná činnosť, pozorovanie
 • Porovnávacie previerky, vedomostné testy
 • SWOT analýza

 

3.5  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

          Cieľom vzdelávania je skvalitniť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti  všetkých rozvíjaných gramotností u žiakov, najmä čitateľskej gramotnosti, inovatívnych metód a foriem výučby cudzích jazykov, matematiky, finančnej gramotnosti. Využijeme ponúkané akreditované vzdelávania aj v oblasti začleňovania a realizácie prierezových tém, diagnostikovania a hodnotenia žiakov, správneho projektovania vyučovacích hodín a ich analýza, zaujíma nás aj problematika práce s deťmi so ŠVVP. Chceme získať a  rozvíjať primeranú komplexnú gramotnosť učiteľa, dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

 

3.5.1 Analýza podľa kariérového stupňa

Kariérový stupeň

začínajúci

Samostatný

s 1.atestáciou

s 2.atestáciou

Pedagogický zamestnanec

0

2

1

4

         
         
         

 

3.5.2 Analýza podľa kariérovej pozície

a) pedagogický zamestnanec špecialista:

-  Triedny učiteľ: 4 PZ

Výchovný poradca, koordinátor prevencie: 1

Koordinátor environmentálnej výchovy: 1

-  Vedúci metodického združenia: 1

b) vedúci pedagogický zamestnanec:

- riaditeľ školy: 1

- zástupca riaditeľa školy pre MŠ: 1

 

3.5.3  Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

            Pedagogický zbor je 100% kvalifikovaný, učiteľky ZŠ majú ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie a spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom – pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vyučovanie na 1. stupni ZŠ.

            Pedagogickí zamestnanci preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri komunikácii vo vyučovacom procese, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy. Vďaka rôznorodej zameranosti pedagógov môžeme uspokojiť veľké množstvo potrieb žiakov a to nie len v oblasti vyučovania, ale taktiež v oblasti voľno-časových aktivít. Vyučujúce si ochotne rozširujú vzdelávanie prostredníctvom cyklických vzdelávaní poriadaných cez metodické centrá, v oblasti cudzích jazykov a informatiky si dopĺňajú vzdelanie na základe ponuky Štátneho pedagogického ústavu, Ústavu informácií a prognóz školstva, ďalšie vzdelávanie organizované v rámci rôznych projektov.

 

3.5.4  Analýza požiadaviek učiteľov na vzdelávanie

            V škole  je potrebný  profesijný rast učiteľov najmä v oblasti rozvíjania čitateľskej a matematickej a finančnej gramotnosti žiakov, v zavádzaní a overovaní inovatívnych metód a foriem výučby vo všetkých predmetoch. Využijeme ponúkané akreditované vzdelávania aj v oblasti začleňovania a realizácie prierezových tém, diagnostikovania a hodnotenia žiakov, správneho projektovania vyučovacích hodín a ich analýzy, zaujíma nás aj problematika práce s deťmi so ŠVVP. Všetci pedagogickí zamestnanci budú podporovaní aj v tom, aby sa vzdelávali v oblasti zavádzania moderných technológií do prípravy aj realizácie vyučovania.

 

3.5.5  Odporúčania do budúcnosti

V budúcnosti bude zameranie  vzdelávania na tieto druhy  kontinuálneho vzdelávania

 • špecializačné vzdelávanie -  triedny učiteľ, vedúci MZ, výchovný poradca, 

                                              koordinátor prevencie drog.závislostí,

                                              koordinátor environmentálnej výchovy

 • kvalifikačné vzdelávanie – AJ, Informatika, Etická výchova, špeciálna pedagogika
 • atestačné vzdelávanie – dopĺňanie si 1.a 2.atestácie
 • funkčné inovačné vzdelávania pre vedúcich zamestnancov
 • aktualizačné  a inovačné – všetci zamestnanci
 • na pracovných stretnutiach viesť otvorený dialóg s cieľom navzájom sa obohacovať o skúsenosti získané štúdiom, praxou, cyklickými vzdelávacími podujatiami...
 • vzdelávať sa v školskej legislatíve.

 

 

 

 1. Školský učebný plán

 

Pre 1. až 4.ročník

Vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

Ročník

primárne vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7+1

7+1

33

anglický jazyk

+1

+2

3

3

9

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4+1

4+1

4+1

4

19

Informatika

 

 

1

1

2

Človek a príroda

Prvouka

1

2

 

 

3

Prírodoveda

 

 

1

2

3

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

1

2

3

Človek a hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

1

1

2

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

základ

20

20

23

25

88

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

8

 

spolu

22

23

25

26

96

 

Poznámky:

 1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, nemožno ju bezdôvodne predlžovať alebo skracovať;
 2. Ak má vyučujúci v rozvrhu za sebou dve hodiny slovenského jazyka a obsah hodín si to vyžaduje, môže ich odučiť v bloku, ktorý trvá 90 minút, nasledujúca prestávka potom trvá o 5 minút dlhšie.
 3.  Výtvarná výchova a pracovné vyučovanie je vyučované 1 hodinu týždenne, pre realizáciu rozsiahlejších projektov môže učiteľ vyučovať v dvojhodinových blokoch 1x za dva týždne.
 4. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
 5. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať žiakov rozličných ročníkov.
 6. Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.
 7. Na vyučovanie predmetu informatická výchova možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.
 8. Telesná výchova sa v prvom až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.

 

Rámcový štátny vzdelávací plán:

vzdelávacia

oblasťc

vyučovací predmet

Ročník

primárne vzdelávanie

1.

2.

3.

4.

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

9

8

7

7

31

anglický jazyk

 

 

3

3

6

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

4

4

4

16

Informatika

 

 

1

1

2

Človek a príroda

Prvouka

1

2

 

 

3

Prírodoveda

 

 

1

2

3

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

 

 

1

2

3

Človek a hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

1

1

2

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

základ

20

20

23

25

88

 

voliteľné (disponibilné) hodiny

2

3

2

1

8

 

spolu

22

23

25

26

96

 

  

 

Mgr.Blanka Kontrová, riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0908246133
  0911035246

Fotogaléria