Navigácia

O škole

Profil školy

VÝCHOVNOVZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

 

VÍZIA ŠKOLY:         „Byť školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu“

POSLANIE ŠKOLY:Vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj vedomostí a schopností každého žiaka s ohľadom na jeho  intelektuálne, povahové a fyzické možnosti v súlade  so Štátnym a Školským vzdelávacím programom pre 1.st. ZŠ – ISCED 1, pripraviť žiaka na úspešné pokračovanie v štúdiu na 2.stupni ZŠ, vychovať človeka,  ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím.“

HODNOTY ŠKOLY:  Na dosiahnutie stanoveného poslania naša škola uznáva a riadi sa  týmito hodnotami:

 1. Každý človek sa môže učiť, učí sa rôznym tempom a rôznymi spôsobmi.
 2. Sebadôvera ovplyvňuje učenie.
 3. Za vzdelávanie sú spoluzodpovední škola, žiaci, rodičia, spoločnosť.
 4. Sme zodpovední za svoje rozhodnutia a činy.
 5. Každý človek má svoju hodnotu, rešpektujeme individualitu každého jedinca, rešpektujeme vzájomné práva a rôznorodosť ľudí.
 6. Slobodné rozhodovanie a možnosť sebarealizácie je základom spokojnosti človeka. Tvorivosť sa vo vyučovacom procese cení.
 7. Spolupráca je v živote veľmi dôležitá. Spolurozhodovanie, tímová práca a cielená komunikácia je predpokladom úspešnosti školy.
 8. Rešpektovanie dohodnutých pravidiel je znakom demokracie.
 9. Reflexia a sebareflexia je produktívna cesta k osobnému rastu. Neustále zdokonaľovanie je žiaduce a vždy možné.
 10. Priaznivá klíma je pre vyučovací proces potrebná, snažíme sa byť prístupný a chápať problémy druhých.
 11. Kvalitná výchova a vzdelávanie nekončí len vyučovaním v škole.
 12. Otvorená komunikácia vytvára dobré partnerstvo medzi školou, rodinou a miestnou komunitou

PROFIL ABSOLVENTA ZŠ S MŠ PODBIEL- vzdelanostný model absolventa  primárneho stupňa

Absolvent  programu primárneho vzdelania  má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania štátneho a cudzieho jazyka.

METÓDY A FORMY PRÁCE ŠKOLY:

-        vytvorenie tvorivej klímy bez pocitu ohrozenia

-        metódy aktívneho učenia sa: alternatívne metódy ITV, IOWA ORAVA, problémové vyučovania, projektové vyučovanie, hra, manipulácia, pozorovanie, rozhovor,....

-        metódy rozvoja poznávania: riešenie problémových situácií, divergentných úloh,...

-        metódy na rozvoj sebarealizácie: prezentácie, tvorenie projektov, sebahodnotenie,....

-        metódy spolupráce: kooperatívne učenie,...

-        metódy prenosu poznatkov priame aj sprostredkované

-        individuálny prístup - diferencované vyučovanie,...

-        diagnostické a klasifikačné metódy

PONÚKAME A ZABEZPEČUJEME

-        kvalifikované vyučovanie, všetci zamestnanci školy majú potrebné odborné a pedagogické vzdelanie

-        vhodné podmienky pre osobný rast, rozvoj vedomostí a schopností, primerané materiálno-technické zabezpečenie

-        vhodné podmienky na individuálny prístup k žiakom - nízke počty žiakov v triedach

-        integráciu žiakov s poruchami učenia a správania, spoluprácu so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi

-        vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka

-        širokú ponuku voľnočasových aktivít na podporu talentov, schopností a zručností ( záujmové krúžky, tvorivé dielne, akcie školy a obce )

-        plavecký výcvik žiakov 3.a 4.ročníka

-        prácu s PC a internetom

-        prípravu žiakov na rôzne súťaže

-        estetické priestory školy - triedy, počítačovú miestnosť, jazykové laboratórium, školský klub detí, školský dvor, športovú halu v tesnej blízkosti s budovou školy

-        akcie zamerané na protidrogovú prevenciu, zdravý spôsob života, ekológiu, spoznávanie regiónu

-        organizovanie výletov, exurzií, besied, športových a zábavných akcií pre žiakov aj rodičov

-        zapájanie sa do akcií obce

-        stravovanie sa v zariadení školského stravovania - zabezpečujeme obedy aj doplnkové jedlá

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0908246133
  0911035246

Fotogaléria