Navigácia

Hodnotiaca správa

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za rok 2017/2018

 

Správa ZŠ s MŠ v Podbieli

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

1. Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Podbiel 246

Adresa školy

027 42 Podbiel 246

Telefón

043 5381048

E-mail

skolapodbiel@gmail.com

www stránka

skolapodbiel.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Podbiel

 

 Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr.Blanka Kontrová

0435381048

 

skolapodbiel@gmail.com

ZRŠ pre MŠ

Mgr.Silvia Lukáčiková

0435381034

 

 mspodbiel@centrum.sk

Vedúca ŠJ

Alena Žuffová

0435381034

 

 sjpodbiel@centrum.sk

 

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Predseda

Mgr.Patrícia Korčušková

pedagogickí zamestnanci

Mgr.Simona Klimentová

 

Blanka Krkošková

ostatní zamestnanci

Alena Žuffová

zástupcovia rodičov

Daniela Tomagová

 

Mgr.Ľubomíra Veselá

 

Mgr.Ľudmila Lorincová

 

RNDr.Lucia Korčušková,PhD

zástupca zriaďovateľa

Peter Smolár

 

Brigita Klimeková

 

Drahomíra Moresová

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Metodické združenie

Mgr.Eva Leginusová

1.stupeň ZŠ

Združenie rodičov

Paveleková M.

 

 

2. Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 62                                Počet tried: 4

 

Podrobnejšie informácie:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

Spolu

počet tried

1

1

1

1

4

počet žiakov

12

11

14

24

61

z toho žiakov so ŠVVP

 

3

2

2

7

Z toho žiaci študujúci v zahraničí

1

3

1

1

6

z toho v ŠKD

5

4

6

0

15

 

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Počet zapísaných žiakov do 1.ročníka v šk.roku 2018/2019: 15 /3 žiaci - odklad školskej dochádzky o 1 rok.

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018: 24 žiakov.

 

3. Klasifikácia tried

Trieda

SPR

SJL

 

ANJ

 

MAT

PVO/PDA

VLA

HUV

 

TEV

VYV

 

ETV

NBV

PVC

IFV

 

prvá

1

1,17

 

 

 

1

1

 

1

 

1

1

 

1

1

 

 

 

druhá

1

1,33

 

1

 

1,38

1,38

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

tretia

1

1,5

 

1,54

 

1,38

1

1

1

 

1

1

 

1

1

 1

1

 

štvrtá

1

1,93

 

1,65

 

1,7

1,52

1,46

1

 

1

1

 

1

1

1

1

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

prvá

12

12

0

0

druhá

11

9

0

2

tretia

14

14

0

0

štvrtá

24

24

0

0

 

Výsledky celoslovenských externých meraní /KOMPARO/ - v 4.ročníku

Názov

Počet žiakov

Priem.úspešnosť v %

Priem.úsp. v SR

Komparo SJL

23

55,5%

48,6%

Komparo MAT

23

60,2%

57,4%

Komparo PDA

23

51,4%

59,7%

Komparo VLA

23

75,5%

63,9%

Všeob.štud.predpoklady

23

61,1%

53,7%

 

4. Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

prvá

12

556

50,55

556

50,55

0

0,00

druhá

11

135

16,88

135

16,88

0

0,00

tretia

14

695

53,46

695

53,46

0

0,00

štvrtá

24

1629

70,83

1629

70,83

0

0,00

 

5. Odbory a učebné plány

Učebný variant

1.

2.

3.

4.

Spolu

Počet tried v ročníku

1

1

1

1

4

Cudzie jazyky 1.-9.

0

2

3

3

8

 

Rozširujúce hodiny

Trieda

Predmet

Počet hodín v týždni

1.

MAT, SJL

1+1

2.

 AJ, MAT

2+1

3.

SJL, MAT

1+1

4.

SJL, MAT, PDV,

2+2+1

 

Štruktúra tried

 

Počet tried

Počet žiakov

Počet individ. integrovaných

Nultého ročníka

0

0

 

Prvého ročníka

1

12

 

Bežných tried

4

61

 7

Špeciálnych tried

0

0

 

Pre nadaných

0

0

 

Spolu

4

61

 

 

6. Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

4,7826

1

6

1

4

1

4

1

ŠKD

0,88

0

1

0

ŠJ

0

3,3

0

4

spoloční zamestnanci

0

0,6667

0

2

Spolu

9,662

5,9667

11

8

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov ZŠ

Počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

Učiteľov

0

4,7826

vychovávateľov

0

0,88

asistentov učiteľa

0

0

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

3.trieda

Informatická výchova

1

4.trieda

Informatická výchova

1

 

Vzdelávanie zamestnancov ZŠ

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

5

 

2.kvalifikačná skúška

4

 

štúdium školského manažmentu

1

 1

špecializačné inovačné štúdium

2

 

špecializačné kvalifikačné

1

 

Postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

6

 

vysokoškolské nepedagogické

 

 

 

7. Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

Slávik Slovenska

3

3

1

 1

 

KK/L.Malatinková- 1.miesto

Nár.kolo: Laureátka Slávika Slovenska 2018

Matičný slávik

3

3

 

 

 

OK/L.Malatinková - 1.miesto

Hv. Kubín

2

2

 

 

 

 OK/N.Krížová - 2.miesto

Šaliansky Maťko

1

1

 

 

 

OK/N.Krížová - 3.miesto

Najzdatnejší školák

8

8

 

 

   

Všetkovedko

22

 

 

22

 

8 žiakov medzi 30% najúspešnejšími / N.Krížová- 2.miesto v SR

Pytagoriáda

4

4

 

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Akcie poriadané školou:

- Návštevy detských divadelných a filmových predstavení

- Organizovanie výchovných koncertov a besied pre žiakov

- Plavecký výcvik

-Škola v prírode

-detské dopravné ihrisko

- Fašiangový karneval pre deti z obce

- Slávnosť pri jedličke

- Vianočné trhy

- Týždeň hlasného čítania

- Návšteva miestnej knižnice

- Čítanie s Mrkvičkom

- Deň narcisov

- Deň Zeme - zbieranie odpadu v okolí školy, modelové aktivity

- Školské kolá súťaží: Pytagoriáda, iBobor, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska, výtvarné súťaže s rôznou tematikou, športové súťaže.

-Projekt Misia Modrá planéta

- Projekt „Každá kvapka sa počíta“

- Zber papiera, zber pomarančovej kôry

- Školský výlet

- Deň dôchodcov, Deň matiek.

 

8. Projekty

V školskom roku 2017/2018 bola škola zapojená do projektov:

1) Projekt KOMPARO - celoslovenské nezávislé testovanie žiakov 4.ročníka:

(žiaci 4.ročníka boli externe testovaní s predmetov SJL, MAT, PDA, VLA a boli otestované ich všeobecné študijné predpoklady. Škola tak získala podrobné výsledky žiakov z každého testovaného predmetu a informácie o úspešnosti testovaných žiakov v SR. Výsledkami našich žiakov sa ZŠ Podbiel opäť zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.

2) Projekt Moja prvá škola: (cieľom je predstaviť učiteľom najnovšie trendy vo vzdelávaní a sprístupniť im moderné učebné materiály, metodickú podporu na zavedenie inovatívnych spôsobov výučby - zapojení 4 učitelia ZŠ).

3) E-Twinning: Zapojenie sa do medzinárodného projektu, ktorý podporuje spoluprácu škôl a rozvíja komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku prostredníctvom IKT.  Všetky znalosti angličtiny, ktoré získali v škole, aplikujú v praxi a tým sa nielen zdokonaľujú v anglickom jazyku, ale si k nemu budujú aj kladný vzťah. Zapojením sa do eTwinning projektu sme žiakom umožnili aplikovať teoretické poznatky jazyka v praxi.

4) Tvoja správna voľba: Preventívny projekt realizovaný v spolupráci s Policajným zborom v Dolnom Kubíne, ktorý sa zameriava na zdravý životný štýl a drogovú prevenciu.

5) Každá kvapka sa počíta: projekt zameraný na environmentálnu výchovu - zber použitého oleja z domácností .

6) Ovocie do škôl: Projekt zameraný na zdravú výživu pre žiakov ZŠ aj MŠ.

 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti

V dňoch 4.a 5.decembra 2012 bola v škole Štátnou školskou inšpekciou vykonaná tematická inšpekcia zameraná na súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom.

Záver inšpekcie: Štruktúra ŠkVP bola dodržaná v súlade so školským zákonom. Vlastné ciele výchovy a vzdelávania, spôsob realizácie prierezových tém, NŠFG, pedagogické stratégie, metódy a formy vyučovania rešpektovali požiadavky na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Profil absolventa primárneho vzdelávania bol rozpracovaný v súlade so ŠVP. Učebný plán školy rešpektoval rámcový učebný plán ŠVP. UO boli rozpracované v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom. Počet hodín v UO zodpovedal stanovenému počtu hodín v UP školy. Do obsahu vzdelávania jednotlivých predmetov boli zapracované prierezové témy. Priestorové a materiálno-technické podmienky umožnili realizovať stanovené ciele. Škola mala stanovené podmienky na zaistenie BOZ. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a zamestnacov školy bol súčasťou ŠkVP. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania korešpondoval s cieľmi školy. Žiakom so ŠVVP škola ponúkala vzdelávacie príležitosti.

V ZŠ bola vykonaná komplexná inšpekcia na zistenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v r.2011. Závery so správy Štátnej školskej inšpekcie sú nasledovné:

riadenie školy - na veľmi dobrej úrovni

podmienky a výsledky výchovy a vzdelávania - na dobrej úrovni

stav a úroveň vyučovania a učenia sa na 1.stupni - na dobrej úrovni

Školská inšpekcia používa na hodnotenie túto stupnicu:

Veľmi dobrý - výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň

Dobrý - prevaha pozitív, formálne, menej vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň

Priemerný - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň

Málo vyhovujúci - prevaha negatív, výrazné nedostatky, podpriemerná úroveň

Nevyhovujúci - výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania.

 

Silné stránky školy: vypracovanie vnútorných predpisov, vedenie pedag.dokumentácie, vydávanie rozhodnutí, vnútorný systém kontroly, zapájanie žiakov do školských a mimoškolských aktivít, podpora odborného rastu pedagog.zamestnancov, rozvíjanie poznávacích a učebných kompetencií žiakov kladením stimulujúcich otázok a zadávaním úloh na porozumenie a aplikáciu a využívanie učebných pomôcok, rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, podnecovanie k aktívnemu ústnemu i písomnému vyjadrovaniu, čítaniu a počúvaniu s porozumením.

Zlepšenie si vyžaduje: zabezpečenie odborného vyučovania anglického jazyka a informatickej výchovy, zaznamenávanie odovzdávania vzájomných informácií zo vzdelávacích aktivít v rámci MZ v zápisniciach, vytvorenie bezbariérového prostredia v škole, vypracovanie programu v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, zadávanie úloh s rozdielnou náročnosťou, rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti IKT.

10. Materiálno-technické podmienky

Škola má zodpovedajúce priestorové podmienky v dobrom stave funkčne zariadené, vhodne osvetlené, ich kapacita a veľkosť umožňuje realizovať vzdelávací program / učebne, chodby, kabinet, ŠKD, soc.zariadenia /. K dispozícii sú ďalšie priestory v areáli školy /školské ihrisko, pozemok, dvor na trávenie prestávok a voľného času/. Máme tiež možnosť využívať obecnú športovú halu a multifunkčné ihrisko, ktoré sú v tesnej blízkosti so školou.

Materiálno-technické podmienky ZŠ

Škola je vybavená základnými prostriedkami a pomôckami, ktoré sa využívajú a udržiavajú. Didaktickú techniku a technické vybavenie školy modernými prístrojmi postupne dopĺňame. V škole je zriadená počítačová učebňa, v ktorej je interaktívna tabuľa, tlačiareň, dataprojektor, digitálny fotoaparát, kamera, 20 žiackych notebookov. V každej triede je nainštalovaná interaktívna tabuľa, učiteľský notebook, vizualizér, CD prehrávač.

Ďalej škola vďaka rodičom, zberom a sponzorom zakúpila didaktické pomôcky na vyučovanie a akcie ZŠ a výchovu v ŠKD v hodnote 322,59€.

Finančné a hmotné zabezpečenie

a) Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

Škola je od 01.01.2014 subjekt s právnou subjektivitou. ZŠ v Podbieli bola na rok 2017/18 pridelená štátna dotácia, ktorá pokryla náklady na mzdy a prevádzku ZŠ . V škole bola okrem bežných potrebných opráv dokončená rekonštrukcia soklov, podláh a sociálnych zariadení. Priebežne sa inovujú potrebné didaktické pomôcky a materiály na výučbu. Všetko sa financovalo z rozpočtu ZŠ. Každý rok škola vypracováva a odovzdáva Súhrnnú správu o hospodárení, kde sú všetky informácie o čerpaní štátnej dotácie a je dostupná u ekonómky na Obecnom úrade.

b) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov určil zriaďovateľ vo výške 7€ mesačne za pobyt žiaka v ŠKD a 9€ mesačne za pobyt dieťaťa v MŠ - poplatok neplatili deti, ktoré mali 1 rok pred plnením školskej dochádzky a deti v hmotnej núdzi . Príspevky boli odovzdané zriaďovateľovi a všetky boli použité na zabezpečenie prevádzky ŠKD a MŠ .

c) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

V školskom roku 2017/2018 bolo školou:

- vydaných 56 vzdelávacích poukazov

- prijatých 54 vzdelávacích poukazov

Finančné prostriedky boli použité na  vyplatenie odmien pre vedúcich záujmových krúžkov. Presná evidencia čerpania je u účtovníčky školy na obecnom úrade.

d)  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

- peniaze získané zo zberov - 530,40 €

( zabezpečenie akcií školy, nákup šk.pomôcok, odmeny pre žiakov, nákup kníh a didaktických materiálov do žiackej a učiteľskej knižnice, financovanie dopravy na súťaže,); Evidencia čerpania je u riaditeľky školy.

- peniaze od rodičov - 516,00 €

( MDD, Vianočná besiedka (balíčky), organizovanie akcií školy, poplatky za výchovné koncerty,detské divadelné a filmové predstavenia, besedy, odmeny pre žiakov..). Evidencia čerpania je u riaditeľky školy a pokladníčky Rodičovského združenia školy;

11. Plnenie stanoveného cieľa

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ počas školského roka prebiehal plynule, zastupovanie bolo včas zabezpečené, delené vyučovanie v predmetoch sa nevyužívalo, vyučovanie v jednotlivých ročníkoch prebiehalo v dopoludňajších hodinách, činnosť v ŠKD prebiehala v odpoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín denne od 11,15 do 16,00 hod.

V šk.roku 2017/2018 sme sa riadili POP MŠ SR platnými pre tento šk.rok. V 1. až 4. ročníku sme postupovali v súlade so zákonom č.245/2008 podľa :

- štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách,

- školského vzdelávacieho programu, ktorý je základným dokumentom školy a platí od 01.09.2009 a postupne je dopĺňaný o učebné osnovy pre jednotlivé ročníky.

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme sa riadili zákonom č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a MP č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. V 1. sme hodnotili slovne všetky predmety, v 2. a 4. ročníku sme kombinovali slovné hodnotenie a klasifikáciu, v 3.ročníku sme na základe rozhodnutia rodičov klasifikovali všetky predmety. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením sme sa riadili prílohou č.2 MP č.22/2011 a vychádzali sme z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia a špeciálneho pedagóga.

Zamerali sme sa na:

- rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú základom pre vzdelávanie v ostatných oblastiach, pomáhajú vytvárať vzťahy potrebné k spolupráci s ostatnými ľuďmi, umožňujú využívať informačné a komunikatívne prostriedky a technológie na účinnú komunikáciu so svetom a získavanie informácií,

- rozvoj etických postojov a prosociálneho správania, kde v rámci výchovy dochádza k vytváraniu medziľudských vzťahov, pomáha zvyšovať sociálnu a emocionálnu inteligenciu dieťaťa,

- rozvoj zdravého spôsobu života vo vzťahu k prírode, prostrediu, v ktorom žijeme, učíme sa a pracujeme.

Plnenie cieľov

Oblasť vzdelania a výchovy:

a) vo VVP sa snažiť o pozdvihnutie vedomostnej úrovne a rozvoj schopností žiakov. Vytvárať ovzdušie radosti z poznávania, priestor pre realizáciu kladných hodnôt.

plnenie: úlohu priebežne plníme zavádzaním inovačných metód práce do VVP, sú to najmä metódy : skupinová práca, kooperačné učenie, projektové vyučovanie, rovesnícke vzdelávanie, outdoorové vzdelávanie, zážitkové aktivity, dramatizácia, brainstorming, myšlienkové mapy…

b) Pri vyučovaní rešpektovať individuálne danosti žiakov, osobitnú pozornosť venovať najmä slaboprospievajúcim žiakom a žiakom so špecifickými poruchami učenia. Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, deťom zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutým. Vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj a povzbudenie schopností nadaných žiakov.

plnenie: počas VVP každá vyučujúca využíva metódu individuálneho prístupu, diferencovaného vyučovania, metódu najvyššieho možného výkonu, čo nám umožňuje najmä nízky počet žiakov v triedach a využívanie humanistických alternatívnych foriem vyučovania. Počas roka v prípade potreby spolupracujeme s CPPPaP a odborníkmi, v tomto školskom roku sme zamestnali na čiastočný úväzok špeciálneho pedagóga, ktorý pracoval priamo so žiakmi, staral sa o ich dokumentáciu a pomáhal vyučujúcim.

c) Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a čitateľským aktivitám.

plnenie: plnené na vyučovacích hodinách, motivované tvorbou referátov, projektov, prácou s mimočítankovou literatúrou, zapájaním sa do rôznych súťaží a projektov/ Týždeň hlasného čítania, Čítanie s Mrkvičkom/. Čitaniu sporozumením sa venujú učiteľky aj na rôznych formách prebiehajúceho vzdelávania.

d) V zmysle plánu výchovy k ľudským právam zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

plnenie: plnené vo VVP,  téma zapracovaná do TVVP všetkých predmetov.

e) Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti, znášanlivosti a tolerancie. Zamerať sa na formovanie takých vlastností a postojov ako sú zodpovednosť žiakov voči sebe a iným, rozvoj pozitívneho sebavedomia, formovanie sociálnych zručností, význam priateľstva, zásady zdravého spôsobu života, atď.

plnenie: plnené rôznymi aktivitami počas VVP, voľbou správnych metód a foriem práce so žiakmi, zapracovaním vhodných tém do učiva jednotlivých predmetov a organizovaním voľného času detí.

f) Realizovať projekty a aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, záškoláctva, bezpečného používania internetu a oblasti obchodovania s ľuďmi.

plnenie: Škola má vypracovaný program na realizovanie aktivít, ktorý je začlenený do ročných plánov školy, jeho plnenie sa pravidelne vyhodnocuje. Témy boli zapracované do TVVP, organizovali sa besedy a aktivity s touto tematikou.

g) Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

plnenie: úloha plnená vo vyučovacích predmetoch, záujmových krúžkoch, v zapájaní sa do projektov s environmentálnou a zdravotnou tematikou, spolupráca so Štátnymi lesmi B.Bystrica,  program Lesná pedagogika, besedy a zážitkové aktivity, Deň Zeme - čistenie obce, Deň narcisov, Stromy poznania, organizovanie Školy v prírode pre žiakov 3. a 4.ročníka. Žiaci štvrtého ročníka úspešne realizovali projekt Misia Modrá planéta, kde získavali vedomosti a zručnosti potrebné k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu a riešili problémy, ktoré ich budú čakať v budúcnosti.

h) Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, efektívne využívať ihriská, aktivity v prírode, organizovať aktivity počas vyučovania aj mimo vyučovacieho procesu. Vymedziť priestory na propagáciu zdravého životného štýlu, realizovať prednášky a tvorivé aktivity.

plnenie: aktivity realizované v rámci VVP a záujmových aktivít, zapojenie sa do programu Ovocie do škôl, rozšírenie aj do MŠ, organizovanie školských a triednych projektov na tému zdravého životného štýlu, spolupráca so Štátnymi lesmi, RUVZ a PZ Dolný Kubín pri realizácii preventívnych programov pre žiakov.

ch) Vo VVP využívať regionálne prvky, rozširovať spoluprácu s inštitúciami v okolí.

plnenie: spolupráca s Obecným úradom, ČK, farským úradom, spoločenstvom eRko.

i) Spolupracovať s MZ,ZR,RŠ v Podbieli.

plnenie: čiastkové úlohy spolupráce podľa ročných plánov splnené

j) Spolupracovať s MŠ v Podbieli za účelom zaškolenia detí do 1.ročníka.

plnenie: čiastkové úlohy spolupráce podľa ročných plánov splnené

k) Skvalitňovať prípravu žiakov na vyučovanie v ŠKD. Udržiavať záujem detí a rodičov o činnosť v ŠKD organizovaním rôznych záujmových a tvorivých aktivít.

plnenie: úloha splnená čiastočne, do budúcnosti odporúčam spestriť ponuku aktivít v ŠKD. Bolo by potrebné rozšíriť priestory pre ŠKD. Vychovávateľka však má možnosť využívať ďalšie priestory školy (triedy, počítačovú miestnosť, zrekonštruované priestory v pivnici).

l) V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti využívať dokument Národný štandart finančnej gramotnosti a implementovať jeho obsah do učebných predmetov.

plnenie: dokument zapracovaný do TVVP jednotlivých predmetov a realizovaný na hodinách. akadémia.

m) Čo najviac žiakov zapojiť do rôznych súťaží.

plnenie: v priebehu školského roka bolo organizované veľa súťaží rôzneho zamerania a všetci žiaci mali možnosť zapojiť sa. Do súťaží organizovaných inými inštitúciami by sme sa zapojili aj vo väčšej miere, ale tieto súťaže si už vyžadujú rôzne poplatky a iné náklady, na ktoré škola nemá dostatok finančných prostriedkov.

n) Klásť zvýšený dôraz na predchádzanie a zamedzenie šikanovania, realizovať opatrenia na zvýšenie pocitu bezpečnosti u žiakov a rodičov, vytvárať pozitívnu sociálnu klímu ako prevenciu násilia v školách. Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach, monitorovať správanie sa detí a ich zmeny. V prípade oprávneného podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu bezodkladne zabezpečiť ich aktívnu ochranu. V prípade podozrenia z ohrozovania mravného vývinu žiakov bezodkladne riešiť vzniknutý problém s CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom či policajtom.

plnenie: plnené rôznymi aktivitami počas VVP a organizovaním voľného času detí prostredníctvom záujmových krúžkov a ďalších aktivít školy ( besedy, súťaže, kultúrno-športové akcie, zážitkové aktivity,….) V škole pracuje koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý sa zúčastňuje všetkých dostupných školení a vzdelávaní a svoje poznatky odovzdáva ostatným pedag.zamestnancom školy. Počas roka neboli riešené vážnejšie prípady porušovania školského poriadku.

Oblasť riadenia

Stanovené úlohy:

1. Určovať blízke a perspektívne výchovno-vzdelávacie ciele a úlohy školy v súlade s jej vnútornými a vonkajšími podmienkami.

2. Zabezpečovať plnenie cieľov racionálnym a efektívnym spôsobom.

3. Rozdelenie úloh a kompetencií medzi členov kolektívu v súlade s právomocou a zodpovednosťou, ale aj podľa schopností a prac. spôsobilosti.

4. Vytvárať vhodné podmienky pre spoluprácu s MZ,RŠ,ZR a ostatnými inštitúciami.

5. Postupovať podľa plánu vnútroškolskej kontroly, pravidelne hodnotiť plnenie plánov školy.

plnenie: úlohy boli splnené.

Vzdelávanie zamestnancov školy

Stanovené úlohy:

1. Zvyšovať svoju odbornosť študovaním odb.materiálov, kníh, novín a časopisov.

2. Zúčastňovaťsa školení a stretnutí organizovaných MPC, inými inštitúciami, zúčastňovaťsa priebežného vzdelávania organizovaného v šk.podmienkach.

3. Zoznamovať sa s alternatívnymi metódami a formami práce.

4. Zvyšovať svoje kompetencie v oblasti práce s IKT.

5. Zvyšovať svoje kompetencie v oblasti výučby cudzích jazykov.

plnenie: zamestnanci sa ochotne zúčastňujú dostupných vzdelávaní a majú záujem o zavádzanie alternatívnych metód a foriem práce, učiteľky boli prihlásené v rámci MPC na rôzne druhy vzdelávaní, najmä vzdelávanie v rámci zavádzania Hejného matematiky, práce so žiakmi s ŠVVP.  Vzdelávali sa aj štúdiom odborných materiálov, účasťou na školeniach a výmenou skúseností. Počas prázdnin sa 4 učiteľky zúčastnili Letnej školy, ktorú organizoval Komenského inštitút.

Oblasť MTZ

Stanovené úlohy:

1. Maximálne sa podieľať na šetrení školského majetku.

2. Zabezpečovať potrebné opravy a údržbu školy.

3. Hľadať možnosti MTZ školy od sponzorov.

4. Viesť potrebnú dokumentáciu o MTZ školy.

5. Doplniť podľa možností kabinet športovým náradím, ďalšími uč. pomôckami. Doplniť žiacku a učiteľskú knižnicu.

 

Plnenie: Úlohy boli splnené

Vnútroškolská kontrola

Vnútroškolská kontrola bola zameraná na kvalitu a humanizáciu VVP, odbornú zdatnosť a tvorivosť pedagógov, ich komunikáciu so žiakmi, motiváciu a aktivizáciu žiakov, ich hodnotenie a klasifikovanie. Kontroly boli uskutočňované formou rozhovorov, nepriamych a priamych pozorovaní, kontrolou povinnej dokumentácie, účasťou na rôznych prezentačných aktivitách žiakov a učiteľov. Zistené poznatky som rozoberala s jednotlivými pedagógmi individuálne alebo na pracovných stretnutiach. Môžem konštatovať, že sa nevyskytli závažnejšie problémy, všetci učitelia sa snažia citlivo pristupovať k žiakom, vzájomne si odovzdávajú svoje skúsenosti, spoločne hľadajú efektívne cesty vo vzdelávaní, snažia sa osloviť v prípade problémov rodičova komunikovať s nimi. Povinnú dokumentáciu majú vyplnenú väčšinou správne( drobné administratívne chyby) a včas. Učivo vo všetkých predmetoch bolo v jednotlivých ročníkoch prebrané v súlade s učebnými osnovami a časovo-tematickými plánmi.

V tomto roku sa nevyskytli vážnejšie problémy s porušením základných noriem školy zamestnancami. Počas celého roka boli vykonávané kontroly BOZP podľa stanoveného plánu a zistené nedostatky boli odstránené. V priebehu roka sme neevidovali  školský ani pracovný úraz.

Veľmi pozitívne ďalej hodnotím:

- venovanie pozornosti slabšie prospievajúcim žiakom - všetky vyučujúce

- príprava žiakov na súťaže - všetky vyučujúce,

- príprava mimoškolských aktivít - všetky vyučujúce

- vedenie záujmových útvarov - všetky vyučujúce

 

Odporúčania:

- zavádzanie IKT do VVP

- využívať viac medzipredmetové vzťahy a projektové vyučovanie

- venovať sa talentovaným žiakom

- rešpektovať odporúčania z hospitácií a ŠŠI

 

 

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku

Počet detí

Počet skupín

Vedúci

anglický jazyk- predškoláci

13

 1

Mgr.Simona Klimentová

Dobrodružná matematika na IKT

13

 1

PaedDr. Ľuboslava Iskrová

Anglický jazyk- 1.ročník

11

 1

PaedDr. Ľuboslava Iskrová

Dobrodružná matematika na IKT

11

 1

Mgr. Eva Leginusová

Zábavná informatika

20

 1

Mgr. Simona Klimentová

spevácky krúžok

13

 1

Mgr. Monika Siteková

stolnotenisový krúžok

11

 1

Adela Turčáková

Poľovnícky krúžok

15

1

Ing.AdamMikulášik

školský klub detí

16

 1

Adela Turčáková

 

12. Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s odberateľskými školami a MŠ v Podbieli

Odberateľskou školou pre nás je hlavne ZŠ v Nižnej, s ktorou máme dostatočné kontakty. Stretávame sa hlavne so zástupcom pre 2.stupeň a vzájomne si odovzdávame potrebné informácie o adaptácii našich žiakov a o ich výchovno - vzdelávacích výsledkoch. Spolupracujeme tiež pri pilotovaní novej Hejného výučby matematiky na 1.stupni.

Kladne hodnotím aj spoluprácu s MŠ v Podbieli. Spolupracujeme pri zápise žiakov do 1.ročníka, odovzdávame si informácie o integrovaných žiakoch, odborných vyšetreniach a odkladoch šk. dochádzky. Organizujeme spoločné akcie pre predškolákov /návšteva školy, týždeň hlasného čítania, divad.predstavenie, fašiangový karneval…/.

V rámci voľnočasových aktivít spolupracujeme s SZUŠ Tvrdošín a Nižná a poskytujeme im priestory školy na vzdelávanie žiakov v hudobných, výtvarných a tanečných odboroch.

Spolupráca s inštitúciami a podnikmi v obci

Jedným z dlhodobých strategických cieľov našej školy je „Zintenzívniť spoluprácu školy-rodiny-obce a cieľavedomo využívať miestnu kultúru a jej tradície vo VVP na prehĺbenie národného povedomia žiakov, ochraňovanie a šírenie kultúrneho dedičstva.“ Snažíme sa preto spolupracovať s miestnymi organizáciami a hľadať styčné body medzi potrebami obce a školy.

Pri organizovaní akcií sme spolupracovali najmä s Obecným úradom v Podbieli:

- slávnostné otvorenie šk.roka, Vianočné trhy, Deň dôchodcov, Fašiangový karneval, Deň matiek, údržba školy a jej okolia.

Pri zabezpečovaní akcií pomáhalo aj Rodičovské združenie, miestne organizácie eRko a ČK, PZ SR, Štátne lesy SR.

13. Analýza školy

     Škola má vypracovanú analýzu SWOT, ktorá je zameraná na rozbor vnútorného a vonkajšieho prostredia a stanovuje silné a slabé stránky školy v jednotlivých oblastiach: riadiaca činnost, výchovno-vzdelávací proces, materiálne vybavenie, personálna oblasť, spolupráca s rodičmi, príležitosti a ohrozenia. Zo správy uvádzam najdôležitejšie:

SILNÉ STRÁNKY

 • odbornosť pedagogických zamestnancov
 • dobrý kolektív, sociálna klíma školy
 • ochota prijímať zmeny
 • inovačné metódy, formy vyučovania
 • individuálna integrácia žiakov so ŠVVP
 • dobré podmienky pre individuálny prístup k žiakom
 • úspešnosť žiakov v súťažiach
 • podpora učiteľov v ďalšom vzdelávaní sa
 • mimoškolská činnosť

SLABÉ STRÁNKY

 • materiálno-technické vybavenie, nedostatok učebníc a ďalších materiálov pre žiakov
 • zapojenie školy do väčších projektov /pre nízky počet žiakov - malá pravdepodobnosť úspešnosti/.

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI

 • kultúra regiónu
 • dobrá spolupráca so zriaďovateľom a inštitúciami v okolí
 • zapájanie sa do prebiehajúcich projektov a akcií

OHROZENIA

 • neistá budúcnosť školy z dôvodu dem. vývoja a reorganizácie školstva v SR
 • postavenie učiteľa v spoločnosti
 • nedostatočné financovanie zo strany štátu
 • vysoké náklady zo strany rodín súvisiace so vzdelávaním
 • súčasná polit. a ekon. situácia v štáte, neakceptovanie požiadaviek učiteľov pri zavádzaní legislatívnych zmien v školstve
 • negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty detí

 

14. Záver

Vypracovala: Mgr.Blanka Kontrová

V Podbieli, 24. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.08.2018

  

 

 

 

 

 

 

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Podbiel,  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/18 bola predložená  Rade školy pri ZŠ s MŠ Podbiel

na vyjadrenie dňa  ......................................

 

 

Vyjadrenie Rady školy: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….                         …………………………………….
               Mgr.Patrícia Korčušková                                                  Mgr.Blanka Kontrová

     predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Podbiel                                         riaditeľka ZŠ s MŠ Podbiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Podbiel,  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/18 bola predložená zriaďovateľovi na schválenie dňa …………………..

    

 

Vyjadrenie Obecného zastupiteľstva:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   

 

 

  

 

 

 

 

 

…………………………………………….                         …………………………………….
                     Slavomír Korčuška                                                  Mgr.Blanka Kontrová

                    starosta obce Podbiel                                                     riaditeľka ZŠ s MŠ Podbiel

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Podbieli
  027 42 Podbiel 246
 • 043/ 5381048
  0908246133
  0911035246

Fotogaléria